Číslo hlasovania: 983
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30.9.2004 – Mestský podnik cestovného ruchu Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu Komárno za III. štvrrok 2004 nasledovne: náklady vo výške 31 529 tis. Sk a výnosy vo výške 24 100 tis. Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: