Číslo hlasovania: 984
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30. 9. 2004 – Stredisko služieb škole


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia Strediska služieb škole za III. štvrťrok 2004 nasledovne: náklady vo výške 1 187 tis. Sk a výnosy vo výške 1 161 tis. Sk,

B) schvaľuje

riaditeľovi Strediska služieb škole odmenu vo výške jedného funkčného platu z vlastných prostriedkov Strediska služieb škole.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: