Číslo hlasovania: 986
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k zmene rozpočtu ZŠ Komenského a Rozmarínová na rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

  1. zvýšenie rozpočtu Základnej školy Ul. Komenského s finančnými prostriedkami vo výške 100 tis. Sk, z toho kapitálové výdavky vo výške 88 tis. Sk a bežné výdavky vo výške 12 tis. Sk na základe rozpočtového opatrenia č. 8/2004 od Krajského školského úradu v Nitre,
  2. zvýšenie rozpočtu Základnej školy Ul. rozmarínovej s finančnými prostriedkami vo výške 85.200 Sk, z toho kapitálové výdavky vo výške 85.200 Sk na základe rozpočtového opatrenia č. 8/2004 od Krajského školského úradu v Nitre,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: 1. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: