Číslo hlasovania: 987
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

 1. rozdelenie finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacieho konania vo výške 1.174 tis. Sk podža počtu detí na jednotlivých ZŠ, schválené uznesením č. 606/2004 bod A) 1., z 27. zasadnutia Mestského zastupitežstva zo dňa 2.septembra 2004,
 2. zvýšenie rozpočtu a rozpis finančných prostriedkov pre ZŠ Pohraničná, Rozmarínová, Komenského a Mieru z dôvodu zrušenia ZŠ Slobody (prestup detí) vo výške 2.000 tis. Sk,
 3. Zvýšenie rozpočtu a rozpis finančných prostriedkov z dôvodu valorizácie od 1.8.2004 na prenesenú kompetenciu vo výške 1.586 tis. Sk,
 4. zvýšenie rozpočtu a rozpis finančných prostriedkov z dôvodu poskytnutia dotácií na školské potreby pre detí v hmotnej núdzi, podža výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na prenesenú kompetenciu vo výške 88,5 tis. Sk,


 5. Škola Schválený rozpočet na rok 2004 Upravený rozpočet na rok 2004
  Základné školy s právnou subjektivitou
  ZŠ Eötvösa 10 342 000 10 735 000
  ZŠ Komenského 12 340 000 13 031 500
  ZŠ Mieru 9 451 000 9 851 000
  ZŠ Pohraničná 6 599 000 7 604 063
  ZŠ Práce 18 460 000 19 200 500
  ZŠ Rozmarínová 7 620 000 8 491 000
  Základné školy bez právnej subjektivity
  ZŠ Kava 774 000 798 500
  ZŠ Nová Strហ181 000 187 000
  ZŠ s VJM N. Strហ561 000 581 500
  Zrušená ZŠ a ŠKD
  ZŠ Slobody 6 487 000

  7 183 437

  ŠKD pri ZŠ Slobody 340 000 346 000
  Celkom za zrušenú ZŠ a ŠKD

  6 827 000

  7 529 437
  SPOLU ZŠ 72 815 000 77 663 500

 6. zvýšenie rozpočtu a rozpis finančných prostriedkov z dôvodu valorizácie od 1.8.2004 na originálnu kompetenciu vo výške 848 tis. Sk (z toho 291 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu Základnej umeleckej školy na strane príjmov a výdavkov na celkovú dotáciu 11.629.115 Sk) na celkovú dotáciu vo výške 53.151 tis Sk zo štátneho rozpočtu na rok 2004,


 7. Škola, školské zariadenie Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2004 v Sk
  ZUŠ 291 000
  ŠKD pri Eötvösa 39 14 000
  ŠKD pri Komenského 3 16 000
  ŠKD pri Mieru 2 12 000
  ŠKD pri Pohraničná 9 10 000
  ŠKD pri Práce 24 23 000
  ŠKD pri Rozmarínová 1 11 000
  ŠKD pri Slobody 1 6 000
  MŠ, CVČ, ZŠS, ŠKD pri ZŠ bez PS 465 000
  CELKOM na OK 848 000

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: 1. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: