Číslo hlasovania: 988
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k návrhu Dexia banka Slovensko, a.s., na zmenu podmienok poskytnutých úverov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

s predloženou ponukou Dexia banka Slovensko, a.s., na zmenu podmienok poskytnutých úverov nasledovne:

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

podpísať dodatok úverových zmlúv uzatvorených s peňažným ústavom Dexia banka Slovensko, a.s., v zmysle bodu A) uznesenia s účinnosťou do 1. decembra 2004.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: