Číslo hlasovania: 989
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k zmene rozpočtu na rok 2004 – investičná akcia


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na dokončenie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na investičnú akciu 20 tr. ZŠ Rozmarínová Komárno na rok 2004 na strane príjmov a výdavkov sumou 11.300 tis. Sk na základe oznámenie Ministerstva financií SR zo dňa 2.8.2004,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: 1. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: