Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 40.
Uznesenie k Správe komisie pre kultúru, vzdelávanie a styk s cirkvami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

zámer zriadenia multikultúrnej univerzity s tým, že mesto zatiaľ nemá možnosť ani finančne, ani priestorovo podporovať založenie a prevádzkovanie univerzity.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tibor Baštrnák  Miklós Fehér PhDr. János Kovács MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó  Mihály Mácza Ing. Vojtech Szabó  Peter Hamran
 Mihály Kiss MUDr. Zoltán Sebők PaedDr. Štefan Bende  Mária Hajabácsová
RNDr. Géza Nagy MUDr. Ludovít Horváth Ing. László Győrfy Mgr. Lajos Szép
Mgr. Imre Andruskó PhDr. Éva Dohnanec

   Proti:
 Anton Andrássy

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Cséplő

   Nehlasovali: