Číslo hlasovania: 990
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k zmene rozpočtu na rok 2004 – Stredisko služieb škole


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

na základe žiadosti Strediska služieb škole preklasifikovanie rozpočtu z bežných výdavkov (položka 633) na kapitálové výdavky (položka 714) na zakúpenie dopravného prostriedku vo výške 400 tis. Sk z vlastných prostriedkov Strediska služieb škole,

B) ukladá Ing. Petrovi Adlerovi, riaditeľovi Strediska služieb škole

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: riaditeľ Strediska služieb školePoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: