Číslo hlasovania: 991
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k žiadosti Schola Comaromiensis


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

žiadosť Schola Comaromiensis na odstránenie havarijného stavu výmenou druhého kotla z prostriedkov rezervného fondu Schola Comaromiensis vo výške 25 tis. Sk z vlastných prostriedkov Schola Comaromiensis

B) ukladá Sidó Zoltánovi, riaditeľovi Schola Comaromiensis

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: riaditeľ Schola ComaromiensisPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: