Číslo hlasovania: 992
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k žiadosti Vendégh Ladislava


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

žiados Ladislava Vendégha o spolufinancovanie verejnej časti elektrického vzdušného vedenia v Ďulovom Dvore na parc. č. 10716/3, 10716/2, 10716/1.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:
MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: