Číslo hlasovania: 993
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná čas k žiadosti Základnej školy Ul. rozmarínová


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

  1. pridelenie finančných prostriedkov pre Základnú školu Ul. rozmarínová na prefinancovanie opravy strechy vo výške 15 tis. Sk,
  2. pridelenie finančných prostriedkov pre Základnú školu Ul. rozmarínová na zvýšenie rozpočtu na rok 2004 na mzdy, odvody, tovary a služby vo výške 147 tis. Sk,
  3. pridelenie finančných prostriedkov pre Základnú školu Ul. rozmarínová na dofinancovanie na tovary a služby (dlh voči COM-therm-u a KOMVaK-u) v roku 2004 vo výške 682.943,27 Sk.


Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: