Číslo hlasovania: 994
Číslo bodu: 30.
uznesenie k Správe fin. komisie - finančná časť k poskytovaniu záloh - prispôsobenie platenia záloh podľa zákona č. 367/2004 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zvýšenie rozpočtu kapitoly 06.6.0 na strane výdavkov vo výške 2.173 tis. Sk k poskytovaniu záloh – prispôsobenie platenia záloh podľa zákona č. 367/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z Rezervného fondu mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

preniesť zvýšené náklady súvisiace s poskytovaním záloh – prispôsobenie platenia záloh podľa zákona č. 367/2004 Z.z na nájomníkov mestských bytov,

Termín: do 30. júna 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) a B) tohto uznesenia.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: