Číslo hlasovania: 995 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k prideleniu odmien


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupkyni primátora, JUDr. Eve Hortai vo výške trojnásobku funkčného platu,
 2. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupcovi primátora, Ing. Bélovi Szabóovi vo výške trojnásobku funkčného platu,
 3. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Komárno, Mgr. Miklósovi Csintalanovi vo výške dva a pol násobku funkčného platu,
 4. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu primátorovi, MUDr. Tiborovi Bastrnákovi vo výške štvornásobku funkčného platu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 995 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k prideleniu odmien


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupkyni primátora, JUDr. Eve Hortai vo výške trojnásobku funkčného platu,
 2. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupcovi primátora, Ing. Bélovi Szabóovi vo výške trojnásobku funkčného platu,
 3. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Komárno, Mgr. Miklósovi Csintalanovi vo výške dva a pol násobku funkčného platu,
 4. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu primátorovi, MUDr. Tiborovi Bastrnákovi vo výške štvornásobku funkčného platu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 995 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k prideleniu odmien


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupkyni primátora, JUDr. Eve Hortai vo výške trojnásobku funkčného platu,
 2. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupcovi primátora, Ing. Bélovi Szabóovi vo výške trojnásobku funkčného platu,
 3. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Komárno, Mgr. Miklósovi Csintalanovi vo výške dva a pol násobku funkčného platu,
 4. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu primátorovi, MUDr. Tiborovi Bastrnákovi vo výške štvornásobku funkčného platu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 995 - spresnenie Bod A4
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – finančná časť k prideleniu odmien


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupkyni primátora, JUDr. Eve Hortai vo výške trojnásobku funkčného platu,
 2. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupcovi primátora, Ing. Bélovi Szabóovi vo výške trojnásobku funkčného platu,
 3. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Komárno, Mgr. Miklósovi Csintalanovi vo výške dva a pol násobku funkčného platu,
 4. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu primátorovi, MUDr. Tiborovi Bastrnákovi vo výške štvornásobku funkčného platu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A) tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: