Číslo hlasovania: 996
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k návrhu k otázke správy Strediska kanoistiky v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odňatie nehnuteľnosti Strediska kanoistiky so súp. č. 3742, p.č. 9310/1, 9310/2, 9311 a 9312 v k.ú. Komárno zo správy MPCR Komárno a zverenie do správy Strediska služieb škole dňom 1. januára 2005,

B) žiada primátora mesta Komárno a ukladá riaditeľom mestských organizácií MPCR Komárno a Stredisko služieb škole Komárno

vykonať potrebné opatrenia v zmysle bodu A) uznesenia.

Termín: 31. decembra 2004
Zodpovední: primátor mesta, riaditeľ MPCR, riaditeľ SSŠPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: