Číslo hlasovania: 997
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 3006/2 o výmere 232 m2, ostatná plocha, v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 848,- Sk/m2 pre Marina – alt, spol. s r.o., so sídlom ul. Roľníckej školy, 945 01 Komárno, IČO : 18 046 541, za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: