Číslo hlasovania: 999
Číslo bodu: 30.
Uznesenie k Správe finančnej komisie – majetkoprávna časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 52 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 165, ostatná plocha v k.ú. Komárno, pre L. P. nakoľko pozemok nie je vhodný na zástavbu z dôvodu blízkosti križovatky.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: