MESTO

TURIZMUS


Budujeme partnerstvá

Mesto Komárno získalo v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013 finančný príspevok z fondov Európskej únie v hodnote 99 600 eur na projekt s názvom Zosúladenie územnoplánovacích dokumentácií a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj.

Cieľom projektu je podpora dlhodobej spolupráce a integrovaného rozvoja dvoch príhraničných miest – Komárno a Komárom v záujme zvýšenia úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie. V praxi to znamená zosúladenie hospodárskych, kultúrnych, infraštrukturálnych investičných zámerov oboch miest, v dôsledku čoho dlhodobým cieľom môže byť spoločné využívanie hospodárskych a iných zdrojov týchto miest. Výstupom projektu bude spoločná rozvojová stratégia i prehodnotenie územnoplánovacích dokumentácií oboch miest v jednotnom formáte so zosúladenou koncepciou.

V rámci projektu budú vyhodnotené jednotlivé oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prebiehajúce a plánované investície oboch miest s cieľom vytvorenia dlhodobej spoločnej stratégie v záujme zosúladenia a racionalizácie urbanistických a súvisiacich rozvojových zámerov, ako sú napríklad šport, zdravotníctvo, kultúra, atď. V rámci spoločných investícií je najvýznamnejšou budovanie nového mosta cez Dunaj.

Doba trvania projektu je jedenásť mesiacov – zahájený bol v júli roku 2011 a končí v máji tohto roku.

Projekt bol zahájený otváracou konferenciou spojenou s workshopom v auguste roku 2011 v Komárome, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia samosprávy oboch miest. V rámci odborného workshopu odzneli prednášky o hospodárskej, sociálnej, stavebnej a pamiatkovej situácii miest Komárno a Komárom, ako aj na tému rozvoja týchto oblastí.

V rámci ďalších – doteraz zrealizovaných ôsmich – pracovných stretnutí sa odborníci venovali hlavným tendenciám i prioritným oblastiam projektu. Medzi najdôležitejšie oblasti bolo zaradené riešenie dopravy oboch miest, otázky výrobných plôch, rekreácie a cestovného ruchu. Konečným výstupom projektu bude spoločný územný plán v mierke 1:20 000, na ktorom budú označené tzv. problematické časti, tj. územia, kde je potrebné vykonať zmeny v územných plánoch miest v záujme spoločného smerovanie územného rozvoja.

Táto spoločná stratégia vypracovaná v priebehu februára tohto roku bude prerokovaná v mestských zastupiteľstvách oboch miest s následne projekt postúpi do svojej ďalšej fázy: vykonaniu potrebných zmien v územných plánoch oboch miest, samozrejme, v súlade s právnymi predpismi toho-ktorého štátu.

Aktívna spolupráca oboch miest sa začala v roku 1993 podpisom dohody o zosúladení územnoplánovacích dokumentov oboch miest, v nadväznosti na to boli v rámci iného projektu v roku 2006 vypracované štúdie a plány na realizáciu nového dunajského mosta.

Očakávaným výsledkom projektu je možnosť užšej spolupráce v hospodárskej, kultúrnej, sociálnej, zdravotnej a športovej oblasti, ako aj racionalizácia budúcich investícií.

Ostatné príspevky o projekte a dokumentácia "Spoločná stratégia" miest Komárno a Komárom nájdete TU v bode číslo 3.