VÁROS

TURIZMUS


Pedagógusokat díjaztak

Köszönő és elismerő szavak hangzottak el e héten csütörtökön a Tiszti pavilon dísztermében, a pedagógusok napja előestéjén. A város vezetése immár évek óta találkozóra hívja városunk kitűnő tanárembereit, vagyis a városi fenntartású óvódák, alapiskolák és a művészeti alapiskola pedagógusait. Az idei esztendő komáromi pedagógusai:

Balázsy Géza, Jókai Mór MTNY Alapiskola Komárom
Oklevelét 1985-ben szerezte a nyitrai Pedagógiai Fakultáson, orosz nyelv - képzőművészeti nevelés - angol nyelv szakos pedagógus. Célja, hogy mindenkori tanítványai használható tudással rendelkezzenek. Ezért alkalmazza szívesen a legkorszerűbb számítógépes programokat a nyelvoktatás terén. Vezető tanárként segíti az egyetemi hallgatók felkészülését a tanári pályára. Hosszú évek óta tantárgybizottság-vezető. Képzőművészként is foglalkoztatja a gyermekek világa: illusztrátora a Tücsök című folyóiratnak, különféle ismeretterjesztő, mese- és verseskönyveknek. Több hazai tankönyvet, munkafüzetet díszítenek jellegzetes rajzai.

mgr. Farnbauer Gyöngyi, Munka Utcai MTNY Alapiskola Komárom
A Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola matematika - biológia szakos pedagógusa, a 8. évfolyamban a természettudományi tagozatos osztály osztályfőnöke. Munkáját példás elhivatottsággal, nagy szaktudással, felelősséggel végzi. Következetes, alapos, igényes, s ezt megköveteli tanulóitól is. Tanítványai kimagasló eredményeket értek el a Matematikai Olimpia és a Pitagoriász járási és kerületi fordulóján, valamint a Kenguru és a Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaversenyen is.

Mgr. Eva Kasztová, Komensky Utcai Alapiskola Komárom
Oklevelét 1979-ben szerezte, orosz és német nyelv szakon végzett. Felső tagozatos pedagógus, 12 éven keresztül Nemesócsán gyakorolta hivatását, majd a Komensky Utcai Alapiskolára került. Pályafutása alatt nagyrészt német nyelvet oktatott, de az utóbbi években a választható tantárgyak közül az orosz nyelvet is megszerettette jópár diákkal. Tanulói évek óta kiváló eredményekkel végeznek a német nyelvi olimpia járási és körzeti fordulóin. Képzőművészeti nevelést is oktat az iskolán, tehetségei nemzetközi versenyekről is jelentős kitüntetésekkel térnek haza.

PaedDr. Kovács Tünde, Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom
Az Eötvös Utcai Alapiskola igazgatóhelyettese, magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus. Több mint két évtizedes oktatói tevékenységét kiegyensúlyozottság, szakmai elhivatottság jellemzi. Munkájában igyekszik a legkorszerűbb módszerek alkalmazására. Az oktató-nevelői folyamatban következetes és felelőségteljes hozzáállását tükrözi tanítványainak felkészültsége a tantárgyversenyeken, valamint továbbtanulásuk során. Diákjai rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, a Szép magyar beszéd, a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen, a Katedra folyóirat irodalmi versenyen és számos egyéb versenyeken.

Mgr. Mária Kürthyová, Határőr Utcai Alapiskola, Komárom
Személyében egy becsületes, áldozatkész és céltudatos pedagógust ismerhetünk meg. Felsőtagozatos pedagógusként matematikusaitól megköveteli a becsületes munkát, mely meg is hozta gyümölcsét a matematikai olimpia járási fordulóin és a pitagoriászon elért kimagasló eredmények formájában. Zenetanárként a zene szeretetére neveli tanulóit, s tehetségei előkelő helyezéseket értek el különböző énekversenyeken. Több éven át vezette a Százszorszép énekkart és számos jótékonysági hangversenyt és zenei rendezvényt szervezett.

Mgr. Dagmar Tóthová, Rozmaring Utcai Alapiskola, Komárom
Alsótagozatos pedagógus, hivatását egy életre szóló küldetésnek tekinti. Mindennapi áldozatkész munkájához egész személyiségét és a gyerekek iránti szeretetét is hozzáadja. Kitűnő eredményeket ér el az oktató-nevelő folyamatban, csemetéi az „Európa az iskolában“ elnevezésű versenyen mind az irodalmi, mind a képzőművészeti részben második helyet értek el. Folyamatosan keresi az új módszereket, hogy tanítási órái minél több kisdiák figyelmét lekössék. Példás emberi tulajdonságokkal rendelkezik, toleráns, igazságos, becsületes, s az élet valódi értékeinek felismerésére neveli tanulót is.

Bakos Márta, Művészeti Alapiskola Komárom
A Komáromi Művészeti Alapiskola zongorajáték és zeneoktatásának pedagógusa. Diákjait a zene és a művészet szeretetére, esztétikára és kreativitásra oktatja. Növendékei sikeres résztvevői a különböző zongoraversenyeknek. Az elmúlt évek alatt több diákot készített fel szakmai továbbképzésre. Tehetséges tanulói kiválóan képviselik az iskolát kulturális rendezvényeken és kiállításmegnyitókon. A tanárnő művészeti tevékenysége igen gazdag. Zongorán való kíséretét élvezhetik pedagógusok, diákok, énekkarok és volt abszolvensek egyaránt. Tagja a Concordia vegyeskarnak, mely számos fesztiválon és koncerten öregbíti Komárom hírnevét.

Rumiová Tímea, Béke Utcai Óvoda, Komárom
11 éve tagja a Béke Utcai Óvoda pedagógusi kollektívájának. Munkájában felelősségteljes, szakmai téren folyamatosan képezi magát. Előnyben részesíti a csoportfoglalkozásokat, hogy a gyerekek minél több élménnyel gazdagodjanak. Ő koordinálja az „Egészséges óvoda“ elnevezésű projektet, rendszeresen látogatja óvodásaival az uszodát és a sóbarlangot, ezzel is hangsúlyt fektetve az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására. Fontosnak tartja a kollektíván belüli hatékony összmunkát és a jó emberközi kapcsolatokat.

Bc. Ortuta Judit, Eötvösa 64 Utcai Óvoda, Komárom
Tavaly sikeresen befejezte a Selye János Egyetem 1. főiskolai fokozatát, jelenleg a szlovák tanítási nyelvű Eötvös Utcai Óvoda munkatársa. 24 éve van a pedagógiai pályán, munkáját rugalmasság és kreativitás jellemzi. Az oktató-nevelő folyamatban igyekszik újító elemeket is alkalmazni. Aktívan részt vállalt az óvoda tanítási programjának kidolgozásában, jelenleg pedig a „Komáromi utacska“ elnevezésű projekt foglalkoztatja. Saját kezűleg is készít tanítási segédeszközöket, ezzel is ösztönözve csemetéit az alkotásra. Csoportja munkái a tavalyi kis képzőművészek csallóközi seregszemléjén díjazásra kerültek.

Kaločaiová Iveta, Materská škola, Megyercsi u. 38, Komárno
Több mint 25 éve van a pedagógiai pályán. Figyelemmel kíséri az óvodai pedagógia fejlődését és újításait és a gyakorlatban kamatoztatja is azokat. Aktívan részt vett az óvoda nevelési programjának kidolgozásában. Óvodásaival kedves, türelmes és közvetlen, munkáját felelősségteljesen végzi. Készséggel készíti elő a gyermekekkel a különböző kulturális rendezvényeket. Képzőművészeti foglalkozást vezet, csemetéivel szép eredményeket ér el ezen a területen. Ő vezeti az óvodai krónikát, az egézségügyi rovatot és sportrendezvényeket készít elő az óvodán.

Belobradová Mária, Hajós Utcai Óvoda Komárom
Pedagógiai pályája 1978-ban kezdődött, több évig igazgatói funkciót is betöltött az óvodán. Munkája során különböző újításokat alkalmaz, melyekkel hosszú évek óta szép sikereket ér el. Tevékenységével az óvoda és a családok közti együttműködés rendhagyó formáját képviseli. Hivatása céljának a gyermekek egészséges életmódra való nevelését és szabadidejük hasznos eltöltését tartja. Mindennapi kötelességei mellett fontosnak tartja az egyéb foglalkozásokat is, mint például a gyerekekkel való rendszeres testmozgást, erre kidolgozott egy Fit-labda projektet is. Jelenleg ő az óvoda igazgatóhelyettese, valamint részt vesz a „Kíváncsi napocska“ nevelői programban, ahol szakmai tudását és gyakorlati tapasztalatait szívesen megosztja fiatalabb munkatársaival.

Magdová Albína, Komáromi Kacz 33 Utcai Óvoda Komárom
1983 óta dolgozik az iskolaügyben, a Komáromi Kacz Endre Utcai Óvoda pedagógusa a szlovák tanítási nyelvű osztályban. Tizenegy éve folytat módszertani-tanácsadói tevékenységet testnevelés terén, valamint ő a koordinátora a testnevelési körnek is. Tíz éve tölti be az iskolatanács és a metodikai szövetség elnöki funkcióját. Csemetéi évről évre szép sikereket érnek el kreatív munkáikkal a különböző képzőművészeti versenyeken. Felelősségteljes és aktív hozzáállásával a tanító néni nagy mértékben hozzájárul az óvodai tevékenységek magas színvonalához.

Vrabec Magdolna, Víz Utcai MTNY Óvoda, Komárom
Szakmai pályafutását 1982-ben kezdte, a Víz Utcai Tulipán Óvodán 1990-től dolgozik. Szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése és a hivatása iránti elkötelezettség dominál. Aktívan részt vesz az óvoda szervezeti kultúrájának alakításában. Segédkezett az iskolai tanítási program előkészítésében, valamint érvényre juttatja az abban megfogalmazott oktatási - nevelési elveket, eljárásokat. Szakmai rátermettségét, hivatástudatát bizonyítja, hogy alkotó munkájával hozzájárul az intézményben rendszeresen megrendezett kulturális eseményekhez, mint például az Ovimajális a Komáromi Napok keretén belül, az ünnepélyes tanévzáró, vagy a Gyermekek Jogainak Világnapja megünneplése.

Krűger Zsuzsanna, Ferences Utcai MTNY Óvoda, Komárom
28 éve van a pedagógusi pályán, 1992-től a Ferences Barátok Utcai Óvoda meghatározó személyisége. Pályája kezdetén aktívan táncolt a Hajós Néptáncegyüttesben, az ott szerzett tudását kamatoztatja óvodai munkájában. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek már kicsi koruktól kapcsolatba kerüljenek a zenével és a tánccal. Munkájának mozgatórugója a hivatástudattal átfűtött gyermekszeretet, vallja, hogy a gyermek a szeretetben fejlődik a legjobban. Fáradságot nem kímélve biztosítja az óvodások számára a lelkiekben gazdag együttlétet és elfoglaltságot. Nagy hangsúlyt fektet az esztétikai környezetre, amelyben tevékenykedik. Folyamatosan fejleszti tudását, rendszeres résztvevője a szakmai továbbképzéseknek. A szülőkkel való példaértékű együttműködése is az ovisok javát szolgálja.

Kováčová Mária, Eötvösa 64 Utcai Óvoda, Komárom
A szlovák tanítási nyelvű Eötvös Utcai Óvoda igazgatónője több mint 40 éve van a pedagógusi pályán, amit felelősségtudat, céltudatosság és főleg meg nem szűnő egyéni és szakmai továbbfejlődés jellemez. Az óvoda létrejötte óta itt dolgozik különböző funkciókban és 2002 – től az óvoda igazgatónője. Kellemes természetével, türelmével és emberséges hozzáállásával kivívta nemcsak a kolléganői, hanem a szülők és gyerekek tiszteletét is. Ezt a legjobban Komensky gondolata fejezi ki: „ Bárkinek segíthetsz, segíts szívesen. Hisz szolgálni és segíteni nemes tulajdonság“. Rugalmassága és kreativitása visszatükröződik az oktató-nevelői folyamatban, mellyel nagy mértékben hozzásegít az óvoda jó hírnevének fenntartásához.

A Komáromi Kacz Endre Utcai Óvoda pedagógusi kollektívája
Az óvoda életében a tavalyi esztendő sok pozitív változást hozott, mely főként egy új közösségi szellem kialakulásában nyilvánult meg. Megnőtt a nyilvánosság bizalma az intézmény iránt, nem utolsó sorban a gyerekek számára biztosított kedvezőbb környezetnek köszönhetően. Ezt a látványos változást még megerősíti, hogy az óvoda esztétikai külalakjára is nagyobb gondot fordítottak az elmúlt évben, így mind a szülők, mind az óvodások szívesebben lépik át az intézmény kapuját. C

A képre kattintva továbi fotókat tekinthet meg az eseményről!

Kiss Réka fényképeiopy

Kir

ight (c) COM-MÉDIA spol. s.r.o. 2006. All Rights