MESTO

TURIZMUS


2002

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2002:

číslo
VZN
Názov Dopln.čím/
Zrušené
čím
Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/
zmena
*1/2002 Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej rekreácie Apáli 11/2003 KO   1.1.2004
*2/2002 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov *2/2004 KO   1.3.2004
*3/2002 Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch 1/2003 FO    
4/2002 Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území mesta Komárna platných na rok 2003   FO

1.1.

2003

 
*5/2002 Zmena VZN číslo 10/1996 v znení VZN číslo 18/1996, 01/1998 a 07/1998 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárna 18/2003 BO   1.1.2004

 * Zrušené VZN