MESTO

TURIZMUS


2003

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2003:

číslo VZN Názov VZN
Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl. od pl.do/
zmena
*1/2003  o miestnych poplatkoch

*5/2003

*28/2003

FO    
*2/2003  Podmienky držania psov *4/2012 KO 08.03.
2003
16.4.2012
3/2003  Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno

29/2003

21/2008

13/2009

FO 12.04.
2003
 
*4/2003  Rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove penzióne pre dôchodcov a domove dôchodcov Komárno 3/2007 SSO 01.05.
2003
5.5.2007
*5/2003  Zmena VZN číslo 01/2003 o miestnych poplatkoch

*28/2003

FO    
*6/2003  Poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta Komárno *2/2009 SSO 01.07.
2003
11.4.2009
*7/2003  Zmena VZN č. 4/98 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania   OVÚRaSM 01.07.
2003
 
8/2003  o výbere a voľbe prísediacich okresných a krajských súdov   SSO 01.01.
2004
 
*9/2003  o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely 13/2015 SSO 01.01.
2004
10.7.2015
10/2003  o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

10/2008

3/2009

*8/2009

KO 01.01.
2004

 

 

8.6.2009

11/2003  o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli 11/2008 KO 01.01.
2004
 
*12/2003  o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 27/2015 OVÚRaSM 01.01.
2004
10.1.2016
13/2003  o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno 24/2008 OVÚRaSM 01.01.
2004
 
*14/2003  o usmerňovaní reklamnej činnosti na území Mesta Komárno 11/2013 OVÚRaSM 01.01.
2004
5.1.2014
*15/2003  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb *10/2009 OVÚRaSM 01.01.
2004
1.8.2009
*16/2003  o statickej doprave na území mesta Komárno

*3/2005

1/2006

OVÚRaSM 01.01.
2004
 
*17/2003  o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 10/2007 OVÚRaSM 01.01.
2004
10.8.2007
18/2003  o predaji bytov vo vlastníctve Mesta Komárno oprávneným osobám

12/2008

17/2009

BO 01.01.
2004
 
*19/2003  o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

*1/2004

*11/2004

*2/2005

*11/2005

*13/2007

*4/2009

*16/2009

*1/2010

6/2011

BO 01.01.
2004

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2011

20/2003  o Mestskom fonde rozvoja bývanie   BO 01.01.
2004
 
21/2003  o riešení neplatičstva v mestských bytoch

8/2005

16/2007

BO 01.01.
2004
 
*22/2003  o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia *6/2006 OŠK 01.01.
2004
 
*23/2003  o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na športovú činnosť *5/2006 OŠK 01.01.
2004
 
*24/2003  o udelení čestného občianstva Mesta Komárno 8/2015 OŠK 01.01.
2004
11.4.2015
*25/2003  o sadzbách dane z nehnuteľností a daňových úľavách na území Mesta Komárno platných na rok 2004 *14/2004 FO 01.01.
2004
 
*26/2003  o požiarnom poriadku 1/2015 PO 01.01.
2004
4.4.2015
*27/2003  o podmienkach vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Komárno 6/2008 OVÚRaSM 05.01.
2004
28.9.2008
*28/2003  o miestnych poplatkoch *14/2004 FO 01.01.
2004
 
29/2003  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno   FO 01.01.
2004
 

 * Zrušené VZN