MESTO

TURIZMUS


2004

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2004:

číslo VZN Názov VZN
Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl. od pl.do/ zmena
*1/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 6/2011 BO 01.03.
2004
 
*2/2004  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (VZN o odpadoch)

*8/2004

*2/2007

KO 01.03.
2004

1.4.2007

1.4.2007

*3/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch *14/2004 FO 01.03.
2004
 
*4/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení VZN č. 7/2003 15/2009 OVÚRaSM 01.05.
2004
 
5/2004  ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území mesta Komárno   OVÚRaSM 01.05.
2004
 
*6/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/2004 *14/2004 FO 01.05.
2004
 
*7/2004  o zásadách pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a  prác mesta Komárno 2/2006 EO 01.07.
2004
15.4.2006
*8/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (VZN o odpadoch) *2/2007 KO 01.07.
2004
1.4.2007
*9/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 3/2004  a VZN č. 6/2004 *14/2004 KO 01.07.
2004
 
*10/2004  o verejnom poriadku

1/2006

*26/2008

KO

OVÚRaSM

01.08.
2004

 

1.1.2009

*11/2004  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004 6/2011 BO 01.10.
2004
 
*12/2004  o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno

*1/2005

*9/2005

*4/2006

*6/2007

*31/2008

OŠK 20.09.
2004
 
13/2004  o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zaradení 16/2008 OŠK 01.10.
2004
 
*14/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

*5/2005

*6/2005

*12/2005

*7/2006

*4/2007

*5/2007

*9/2007

*12/2007

*15/2007

OVÚRaSM

EO

KO

 

 

 

 

 

 

01.01.
2005
 

 * Zrušené VZN