MESTO

TURIZMUS


2005

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2005:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
*1/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno 31/2008 OŠK 15.02.
2005
 
*2/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004 a VZN číslo 11/2004 6/2011 BO 01.04.
2005
 
*3/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 16/2003 o statickej doprave na území Mesta Komárno 1/2006 OVÚRaSM 01.04.
2005
 
4/2005  o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno 11/2007 OVÚRaSM 01.04.
2005
 
*5/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady *15/2007 OVÚRaSM 01.04.
2005
 
*6/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN číslo 5/2005 *15/2007 OVÚRaSM 01.05.
2005
 
*7/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení VZN číslo 4/2001 a VZN číslo 7/2001 14/2009 OVÚRaSM 07.05.
2005
 
8/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch   BO 24.06.
2005
 
*9/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno číslo 1/2005 31/2008 OŠK 24.06.
2005
 
*10/2005  o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno
*17/2007
*2/2008
*9/2009
*2/2010
*3/2010
*6/2010
*2/2011
*3/2011
*9/2011
*5/2013
*6/2013
*8/2013
*5/2015
*20/2015
5/2018
OVÚRaSMOÚPA

 
04.11.
2005
11.4.2015
23.10.2015
5.10.2018
*11/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004 a VZN č. 2/2005 6/2011 BO 05.11.
2005
 
*12/2005  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005 a VZN č. 6/2005 *15/2007  EO 01.01.
2006
 

 * Zrušené VZN