MESTO

TURIZMUS


2006

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2006:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl. od pl.do/ zmena
1/2006  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2004 o verejnom poriadku a zrušuje sa VZN Mesta Komárno č. 16/2003 o statickej doprave na území mesta Komárno v znení neskorších predpisov   OVÚRaSM 01.04.
2006
 
2/2006  ktorým sa zrušuje VZN č. 7/2004 o zásadách pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác mesta Komárno   EO 15.04.
2006
 
3/2006  ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“ v Komárne   OTR 01.08.
2006
 
*4/2006  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno číslo 1/2005 a 9/2005 31/2008   01.08.
2006
 
 
*5/2006  o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

4/2008

17/2008

18/2009

2/2012

OŠK 01.10.
2006

 

 

 

1.5.2012

*6/2006  o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

7/2007

18/2008

7/2011

13/2012

OŠK 01.10.
2006
 
*7/2006  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN Mesta Komárno č. 5/2005, 6/2005 a 12/2005 15/2007   01.12.
2006
 

 * Zrušené VZN