MESTO

TURIZMUS


2007

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2007:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2007  ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 9/1997 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou   HK

16.03.

2007

 
*2/2007  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností (VZN o odpadoch) 9/2016 KO

01.04.

2007

6.10.2016
3/2007  o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno 15/2008 SSO

05.05.

2007

15.4.2011
*4/2007  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005 a 7/2006 15/2007  

01.06.

2007

 
*5/2007  ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno  číslo 14/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006 a 4/2007 15/2007  

23.06.

2007

 
*6/2007  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN Mesta Komárno číslo 1/2005, 9/2005 a 4/2006 31/2008  

06.08.

2007

 
*7/2007  ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 13/2012  

06.08.

2007

 
8/2007  o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov

19/2008

11/2012

2/2018

OŠK

06.08.

2007

19.7.2018
*9/2007  ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Komárno  číslo 14/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007 a č. 5/2007 15/2007  

15.08.

2007

1.1.2008
10/2007 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 17/2003 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstvách   OVÚRaSM

10.08.

2007

 
11/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno    

10.08.

2007

 
*12/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007 a 9/2007 15/2007  

15.10.

2007

1.1.2008
*13/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005 a VZN č. 11/2005 6/2011  

15.10.

2007

 
14/2007 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu zóny Alžbetin ostrov - Komárno“   OVÚRaSM

15.10.

2007

 
*15/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29/2008 OVÚRaSM

01.01.

2008

1.1.2009
16/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005    

15.01.

2008

 
*17/2007 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno 5/2018  

20.12.

2007

5.10.2018

 *  Zrušené VZN