MESTO

TURIZMUS


2008

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2008:

číslo VZN názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl. od pl.do/ zmena
1/2008 ktorým sa mení VZN Mesta Komárno číslo č.3/2006 , ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“ v Komárne     15.04.
2008
 
*2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno 5/2018   16.04.
2008
5.10.2018
*3/2008 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne 3/2015 OTR 21.06.
2008
4.4.2015
*4/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 2/2012   21.06.
2008
1.5.2012
5/2008 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 5/2001 o cintorínskom poriadku   KO 01.08.
2008
 
6/2008 ktorým sa zrušuje VZN č. 27/2003 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Komárno   OVÚRaSM 28.09.
2008
 
7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 8/2008
20/2008
6/2009
11/2009
5/2010
5/2011
8/2011
6/2012
12/2012
4/2013
5/2014
15/2015
1/2019
OŠK 28.09.
20083.10.2014
15.8.2015
15.2.2019

8/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 15/2015   02.11.
2008
15.8.2015
*9/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2003 o podmienkach držania psov 4/2012   01.01.
2009
 
10/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia     01.01.
2009
 
11/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli     01.01.
2009
 
12/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta Komárno     01.01.
2009
 
*13/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 1/2004, VZN č. 11/2004, VZN č. 2/2005, VZN č.11/2005 a VZN č.13/2007 6/2011   01.01.
2009
 
14/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005 a v znení VZN číslo 16/2007     01.01.
2009
 
15/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 3/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16, Komárno     01.01.
2009
 
16/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení     01.01.
2009
 
*17/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 2/2012   01.01.
2009
1.5.2012
*18/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007

7/2011

2/2012

13/2012

  01.01.
2009
 
19/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov     01.01.
2009
 
20/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008 15/2015   01.01.
2009
15.8.2015
21/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003     01.01.
2009
 
*22/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení VZN číslo 7/2003 a VZN číslo 4/2004 15/2009   01.01.
2009
 
23/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení VZN číslo 4/2001, VZN číslo 7/2001 a VZN číslo 7/2005     01.01.
2009
 
24/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2003 o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno     01.01.
2009
 
*25/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 10/2009 OVÚRaSM 01.01.
2009
1.8.2009
*26/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2012 KO 01.01.
2009
 
*27/2008 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno 4/2014 OVÚRaSM 05.12.
2008
15.10.2014
*28/2008 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno 4/2014 OVÚRaSM 05.12.
2008
15.10.2014
*29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - primátor nepodpísal

21/2009

16/2012

17/2012

18/2012

OVÚRaSM

KO

 

 

01.01.
2009

 

1.1.2013

1.1.2013

 

*30/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Mesta Komárno 2/2009   01.01.
2009
11.4.2009
*31/2008 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno

7/2009

19/2009

1/2011

10/2013

2/2016

OŠK 02.01.
2009

 

 

 

7.1.2014

12.3.2016

 * Zrušené VZN