MESTO

TURIZMUS


2009

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2009:

číslo VZN názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
*1/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 3/2019 SSO 11.04.
2009
1.4.2019
*2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno

*4/2010

*10/2011

*2/2014

SSO 11.04.
2009

 

 

10.3.2014

3/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN číslo 10/2008   KO 11.04.
2009
 
*4/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004,  VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007 a VZN číslo 13/2008 6/2011   10.06.
2009
 
*5/2009 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk  v Komárne *2/2013   08.06.
2009
 
6/2009 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008 a číslo 20/2008 15/2015   01.06.
2009
15.8.2015
*7/2009 ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno 2/2016   10.06.
2009
12.3.2016
*8/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN číslo 10/2008 a VZN číslo 3/2009     08.06.
2009
 
*9/2009 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno 5/2018   13.07.
2009
5.10.2018
*10/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 14/2012   01.08.
2009
1.1.2013
11/2009 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008 a 6/2009 15/2015   01.10.
2009
15.8.2015
12/2009 o určení názvu ulice v Meste Komárno     01.10.
2009
 
13/2009 ktorým sa mení VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN č. 29/2003 a VZN č. 21/2008     18.09.
2009
 
14/2009 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárna v znení neskorších predpisov     18.09.
2009
 
15/2009 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania a o zmene VZN č. 8/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieb) vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov     18.09.
2009
 
*16/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004, VZN číslo 11/2004, VZN číslo 2/2005, VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007, VZN číslo 13/2008 a VZN číslo 4/2009 6/2011   01.11.
2009
 
17/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN č. 12/2008     04.01.
2010
 
*18/2009 ktorým sa mení VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 4/2008 a 17/2008 2/2012   04.01.
2010
1.5.2012
*19/2009 ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009 2/2016   17.12.
2010
12.3.2016
20/2009 ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010     04.01.
2010
 
*21/2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16/2012   04.01.
2010
 

 * zrušené VZN