MESTO

TURIZMUS


2010

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2010:

číslo VZN Názov

Dopln.čím/ Zrušené čím

Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
*1/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN *1/2004, *11/2004, *2/2005, *11/2005, *13/2007, *13/2008, *4/2009, *16/2009 6/2011   10.05.
2010
 
*2/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   07.05.
2010
5.10.2018
*3/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   07.05.
2010
5.10.2018
*4/2010 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno 2/2014   15.07.
2010
10.3.2014
5/2010 ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008, 20/2008, 6/2009 a 11/2009 15/2015   01.10.
2010
15.8.2015
*6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   04.10.
2010
5.10.2018

 * zrušené VZN