MESTO

TURIZMUS


2011

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2011:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
*1/2011 ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN číslo 7/2009 a 19/2009 2/2016  

18.03.
2011

12.3.2016
*2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018  

18.03.
2011

5.10.2018
*3/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   18.03.
2011
5.10.2018
4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno

7/2012

10/2012

5/2017

  15.04.
2011

30.6.2012

30.6.2017

5/2011 ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v  materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009 a 5/2010     01.10.
2011
 
6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 10/2015   15.11.
2011
15.6.2015
*7/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 7/2007 a 18/2008 13/2012   09.11.
2011
 
8/2011 ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010 a 5/2011

6/2012

12/2012

15/2012

  09.11.
2011

 

 

15.8.2015

*9/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   13.11.
2011
5.10.2018
*10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010 2/2014   01.01.
2012
10.3.2014

 * zrušené VZN