MESTO

TURIZMUS


2012

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2012:

číslo VZN
Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2012 ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012     13.04.
2012
 
2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 15/2012   01.05.
2012
1.1.2013
*3/2012 o verejnom poriadku na území mesta 23/2015   16.04.
2012
19.11.2015
*4/2012 o podmienkach držania psov 9/2015   16.04.
2012
13.6.2015
*5/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno 7/2012   01.07.
2012
30.6.2012
6/2012 ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010 a 8/2011     01.09.
2012
 
7/2012 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno     30.06.
2012
 
8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno 7/2013   05.10.
2012
1.12.2013
9/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác     05.10.
2012
 
10/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno     01.01.
2013
 
11/2012 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a 11 /2012     01.01.
2013
 
12/2012 ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 6/2012 15/2015   13.12.
2012
15.8.2015
13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť     01.02.
2013
 
14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 3/2013   01.01.
2013
 
15/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport     01.01.
2013
 
16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností     01.01.
2013
 
17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 6/2014
16/2015
21/2015
13/2017
  01.01.
2013
1.1.2015
15.10.2015
19.11.2015
1.1.2018
*18/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7/2014   01.01.
2013
1.1.2015
19/2012 ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013     01.01.
2013