MESTO

TURIZMUS


2013

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno za rok 2013:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
*1/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2013 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom

25/2015

7/2017

  01.03.
2013

1.1.2016

13.7.2017

*2/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne 6/2015   01.06.
2013
2.5.2015
3/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb     01.07.
2013
 
4/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2013, ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 12/2012 15/2015   01.09.
2013
15.8.2015
*5/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   19.07.
2013
5.10.2018
*6/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   19.07.
2013
5.10.2018
7/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno 12/2017   01.12.
2013
9.12.2017
*8/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018   06.12.
2013
5.10.2018
9/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2013, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2014     04.01.
2014
 
*10/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2013, ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009 a 1/2011 2/2016   07.01.
2014
12.3.2016
11/2013 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2003 o usmernení reklamnej činnosti na území mesta Komárno    

04.01.
2014

 

 * zrušené VZN