MESTO

TURIZMUS


2014

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Komárno na rok 2014:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
 plat.
od 
pl.do/ zmena 
1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno     15.03.
2014

 4.4.

2015

*2/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2014, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno

26/2015

8/2017

  10.03.
2014

1.1.2016

30.06.2017

3/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno 2/1991 o zriadení Mestskej polícii v Komárne     01.07.
2014
 
*4/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2014, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Komárno 14/2015   15.10.
2014

15.8.

2015

5/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2014 ,ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/2012 a 4/2013 15/2015   03.10.
2014

15.8.

2015

6/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta     01.01.
2015
 
*7/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2014, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

29/2015

11/2016

  01.01.
2015

1.1.2016

31.12.2016

8/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 7/2015   01.01.
2015

2.5.

2017

 * zrušené VZN