MESTO

TURIZMUS


2015

VZN mesta Komárno na rok 2015:

číslo VZN Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2003 o požiarnom poriadku     04.04.
2015
 
2/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2015 o spôsobe zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno     04.04.
2015
 
3/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2015 ktorým sa zrušuje VZN číslo 3/2008, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok skatebordovej dráhy pri Váhu v Komárne     04.04.
2015
 
4/2015  nenadobudlo účinnosť        
*5/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2015 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018 OÚPA 11.04.
2015

 5.10.

2018

6/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne   PO 02.05.
2015
 
7/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2015 ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015   OŠK 02.05.
2015
 
8/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2015 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva Mesta Komárno   OŠK

11.04.

2015

 
9/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2015 o podmienkach držania psov   EO 13.06.
2015
 
10/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno   SBF 15.06.
2015
 
11/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 7/2016 EO + PO 10.07.
2015

 20.4.

2016

12/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno 28/2015 EO + PO 10.07.
2015

5.1.

2016

13/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely 6/2017 SSO + PO 10.07.
2015

 11.6.

2017

14/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno 1/2017 EO + PO 15.08.
2015

25.3.

2017

15/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 15/2015 ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/2012, 4/2013 a 5/2014   OŠK 15.08.
2015
 
16/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 16/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta   OSM 15.10.
2015
 
17/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno 2/2017 OSM 16.10.
2015

 25.3.

2017

18/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 18/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne   OSM 16.10.
2015
 
19/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno   OSM 16.10.
2015
 
*20/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 20/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo *10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 5/2018 OR 23.10.
2015

5.10.

2018 

21/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 21/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa , za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta   EO 19.11.
2015
 
22/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ulici   EO 19.11.
2015
 
23/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 23/2015 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta   EO 19.11.
2015
 
24/2015  neschválené        
*25/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2013 7/2017 SSO 01.01.
2016

13.7.

2017 

*26/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2014 8/2017 SSO 01.01.
2016

30.6.

2017 

27/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 10/2017 SSO 10.01.
2016

18.10.

2017 

28/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno 11/2017 OÚP 05.01.
2016

1.1.

2017

29/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   EO

01.01.
2015

 

   * zrušené VZN