MESTO

TURIZMUS


2016

VZN mesta Komárno za rok 2016:

číslo VZN
Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016   OŠK 12.03.
2016
 
2/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2016, o určení školských odvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno   OŠK 12.03.
2016
 
7/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno      20.04.
2016
 
8/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce   KO 01.05.
2016
 
9/2016  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
3/2018 KO

6.10.

2016

19.7.

2018

10/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností NEPLATNÉ  nepredložené      
11/2016  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  ODP

01.01.

2017

 
12/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno   OKCRaP

01.01.

2017