MESTO

TURIZMUS


2017

VZN mesta Komárno za rok 2017:

číslo VZN
názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno   OSM

26.3.

2017

 
2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno   OSM

26.3.

2017

 
3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2017 ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská
v správe COMORRA SERVIS Komárno
  OSM

26.3.

2017

 
4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.  4/2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017   OŠK

7.4.

2017

 
5/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno 7/2018 SaSO

1.7.

2017

 1.1.

2019

6/2017  VZN Mesta Komárno číslo 6/2017,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárnona sociálne a zdravotné účely   SaSO

12.6.

2017

 
7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie  

13/2019

SaSO

14.7.

2017

 
8/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2017, o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno

4/2019

 

14/2019

SaSO

1.8.

2017

 1.4.

2019

9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 9/2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia   OR

15.10.

2017

 
10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 4/2018 SaSO

18.10.

2017

 2.10.

2018

11/2017  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 11/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 2/2019 OR

1.1.

2018

 30.3.

2019

12/2017  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013   KO

9.12.

2017

 
13/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012   OSM

1.1.

2018

 
14/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno   EO

1.1.

2018