MESTO

TURIZMUS


2018

VZN mesta Komárno za rok 2018:

číslo VZN
Názov Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do/ zmena
1/2018 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 1/2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018   OŠK

14.3.

2018

 
2/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012   OŠK

19.7.

2018

 
3/2018 Všeobecne závazné nariadenie Mesta Komárno č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi   KO

19.7.

2018

 
4/2018 VZN Mesta Komárno č. 4/2018  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov   SaSO

 2.10.

2018

 
5/2018 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 5/2018, z 20.09.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno   OR

5.10.

2018

 
6/2018 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 6/2018, o poskytovaní elektronických služieb   OPaVP

17.10.

2018

 
7/2018  Všeobecne záväzné  nariadenia Mesta Komárno č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno   SaSO

1.1.

2019