MESTO

TURIZMUS


2019

VZN mesta Komárno za rok 2019:

 

číslo VZN
Názov VZN
Dopln.čím/ Zrušené čím Zodpo-
vedný
pl.od pl.do /
zmena
16/2019 VZN č. 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno    

01.01.

2020

 
15/2019 VZN mesta Komárno č. 15/2019 o miestnej dani z nehnuteľností    

01.01.

2020

 
14/2019 VZN Mesta Komárno č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019    

01.01.

2020

 
13/2019 VZN Mesta Komárno č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie    

01.01

.2020

 
12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
 Príloha 1, Príloha 2, Príloha_3, Príloha_4 Príloha 5
   

14.11.

2019

 
11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno  č. 11/2019  ktorým mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje   záväzná časť  Územného plánu mesta Komárno     

20.11.

2019

 
10/2019 VZN mesta Komárno č.10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb    

01.10.

2019

 
9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístorje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015 a 13/2017
   

01.09.

2019

 
8/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a
o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008,
6/2009, 11/2009, 5/2010, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015,
1/2019 a 7/2019
  OŠK

01.09.

2019

 
7/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách
a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a
o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008,
6/2009, 11/2009, 5/2010, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015
a 1/2019
  OŠK

01.09.

2019

 
6/2019 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 6/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 5 /2017 o rozsahu a
bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno v znení
VZN č. 7/2018
  SaSO

01.07.

2019

 
5/2019 VZN mesta Komárno č.5/2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019   OŠK

10.4.

2019

 
4/2019 VZN Mesta Komárno číslo  4/2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno   SaSO

1.4.

2019

 
3/2019 VZN Mesta Komárno č.3 /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   SaSO

 1.4.

2019

 
2/2019 VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017   OR

30.3.

2019

 
1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.  1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011, 12/1012, 4/2013 a 5/2014
 
  OŠK

15.2.

2019