MESTO

TURIZMUS


2020

VZN mesta Komárno za rok 2020:

 

číslo
VZN
Názov VZN
Dopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.od pl.do /
zmena
11/2020 VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 8/2017    

01.01.

2021
 
10/2020 VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov    

11.26.

2020

 
9/2020 VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 a 9/2019    

01.01.

2021
 
8/2020 VZN mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (16.10.2020)    

01.01.

2021
 
7/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel    

01.01.

2021

 
6/2020 VZN mesta Komárno č. 6/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020    

10.07.

2020

 
5/2020 VZN mesta Komárno č 5/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce    

26.05.

2020

 
4/2020 VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť    

26.05.

2020

 
3/2020 VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevadzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kaledárny rok 2020    

26.05.

2020

 
2/2020 VZN mesta Komárno číslo 2/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb    

26.02.

2020

 
1/2020 VZN mesta Komárno č. 1/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018    

26.02.

2020