MESTO

TURIZMUS


2021

VZN mesta Komárno za rok 2020:

 

číslo
VZN
Názov VZN
Dopln.čím/
Zrušené čím
Zodpo-
vedný
pl.od pl.do /
zmena
1/2021 VZN mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevadzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kaledárny rok 2020    

20.02.

2021