MESTO

TURIZMUS


Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociá

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY ?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU  SLUŽBU ?

Ako postupovať  pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Opatrovateľská služba

           Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba v domácnosti občana  podľa  § 41 zákona  č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

            Potrebné doklady

Tlačivo : „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“ vyplní žiadateľ.

Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu“ spolu s potvrdeným tlačivom  „Lekársky nález“, prípadne iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor, alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Komárno, Sociálny a správny odbor, Pevnostný rad  3, 945 01 Komárno.

Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku bude vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Vám vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu (v ktorom bude uvedený aj stupeň odkázanosti), o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľská služba si občan podáva u poskytovateľa sociálnej služby žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby“.

Tlačivo : „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby –opatrovateľskej služby“ vyplní žiadateľ. K tejto žiadosti je potrebné  doložiť:

 

-          Potvrdenie o príjme za predchádzajúcu kalendárny rok – sociálna poisťovňa

-          Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

-          Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby

-          Príloha č. 1 rozpis úkonov potrebných pre klienta

Potvrdené a vyplnené tlačivo odovzdáte na Mestský úrad Komárno, sociálny a správny odbor, Pevnostný rad  3, 945 01 Komárno.

Sociálna služba v zariadení pre seniorov

           Celoročná pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov sa poskytuje podľa § 35 zákona  č.  448/2008 Z. z.  o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:

Tlačivo: „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov“, vyplní žiadateľ.

Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov “ spolu s potvrdeným tlačivom  „Lekársky nález“, prípadne iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Komárno, Sociálny a správny odbor, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.

Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku bude vyhotovený posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Vám vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov (v ktorom bude uvedený aj stupeň odkázanosti), o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, si občan podáva u poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého by chcel byť umiestnený, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“.

 

Kontakt:

Mestský úrad Komárno

Sociálny a správny odbor

Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

tel.kontakt: 035/ 2851312

e-mail:   saso@komarno.sk     dubany.kati@komarno.sk

Internet: www.komarno.sk