MESTO

TURIZMUS


BRIDGESTONE 44. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO - KO

PROPOZÍCIE:
ORGANIZÁTOR: Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE - Komárom)
Patronát nad pretekmi majú: Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom /HU/, Ing. László Stubendek - primátor Mesta Komárno /SK/

CIEĽ  PRETEKOV:
-    umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
-    popularizovanie behu
-    upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
-    zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
-    napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

Forma súťaže:
-    otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 000 m a 5 500 m
-    v mládežníckych kategóriách Pamätný beh Gyula Herczeg - u junioriek a Pamätný beh Daniela Korecza – u juniorov

USPORIADATELIA:
RIADITELIA SÚŤAŽE:                                    Edit Sárosdi a Beáta Sebő
VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:    Eleonóra Ágh a Beáta Dobay
PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:  Balázs Czidlina a Sándor Mikolasek
                                   

DÁTUM  KONANIA PRETEKOV: 22. APRÍL 2018 (nedeľa)

STREDISKO SÚŤAŽE: Mestská športová hala v Komárome - Maďarsko (Czuczor Gergely u. 65, Komárom)
MIESTO KONANIA PRETEKOV:  ulice miest Komárno a Komárom v dvoch štátoch v jednom meste

Štart: Športová hala v Komárome (Maďarsko)
Cieľ:  Športová hala v Komárne (Slovensko)

Prihlásenie sa na preteky a úhrada štartovného cez internet: od 1. decembra 2017 do 10.apríla 2018

Prihláška tu: https://www.darktiming.hu/kefe/login

Medzinárodné číslo bankového konta pre prevod mimo Maďarska:

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000
SWIFT kód :  OTPVHUHB
Názov banky : OTP BANK NYRT.
Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23
Adresát:  Komárom – Európa Futó Egyesület

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť aspoň registračný identifikačný kód. Platobný stav určí organizátor po uplynutí 1-2 dní od prijatia štartovného.
Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva alebo školy, rozmer trička a pri študentoch prosíme uviesť číslo študentského preukazu.

Registrácia osobne:
-  21. apríla 2018 od 12.00 do 16.00 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárom /HU/ - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti. V prípade prihlásenia sa na mieste tričko s emblémom nie je súčasťou štartovného balíčka.
-  Registrácia škôl je možná do 6.apríla 2018 /piatok/.

Štartovné čísla je možné prevziať v stredisku súťaže dňa 21.apríla 2018 od 12.00 hod. do 16.00 hod. alebo v deň súťaže 22. apríla 2018 od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Štartovné:

Predregistrácia: 10 000 m 3 500 HUF alebo 12,00 EUR
  5 500 m 2 500 HUF alebo 8,50 EUR
  Súťaž pre školy 1 500 HUF alebo 5,00 EUR /študent
    2 000 HUF alebo 7,00 EUR /dospelý
  Rodinná kategória 2 000 HUF alebo 7,00 EUR /osoba
Registrácia na mieste: 10 000 m 5 000 HUF alebo 17,00 EUR
  5 500 m 4 000 HUF alebo 13,50 EUR

Registrácia v rodinnej kategórii na mieste nie je možná!

Štartovné obsahuje :  -  účasť na súťaži,
                                    - štartovné číslo,
                                    - tričká s logom – len pre vopred prihlásených pretekárov, ktorí riadne uhradili štartovné,
                                    - po dokončení behu na 10 000 m a 5 500 m pamätné medaile,
                                    - bezpečnú a uzatvorenú trasu,
                                    - meranie času chipom v kategórii rodinnej a na behu 10 000 m a 5 500 m,
                                    - občerstvenie,
                                    - lekársku pohotovosť,
                                    - iné programy, ktoré súvisia s pretekom.

KATEGÓRIE:

5 500 m Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)
Rodinná kategória: dieťa (deti) od 10 do 14 rokov (rok nar. 2004-2008) a rodič (rodičia, starí rodičia) - maximálne 3 osoby
Juniori, juniorky: od 15 do 16 rokov (rok nar. 2002-2003)
  od 17 do 19 rokov (rok nar. 1999-2001)
Dospelí - ženy, muži: od 20 rokov do 29 rokov (rok nar. 1989-1998)
  od 30 rokov do 39 rokov (rok nar. 1979-1990)
  od 40 rokov do 49 rokov (rok nar. 1969-1978)
  od 50 rokov do 59 rokov (rok nar. 1959-1968)
  nad 60 rokov (rok nar. 1958 a starší)
Pre vysokoškolákov denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz)
10 000 m Časový limit: 1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)
Ženy, muži narodení  r. 2000 a predtým

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /SK/. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

ŠTART PRETEKOV:
5 500 m:       12.00 hod.
10 000 m:     12.15 hod.
Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 11.30 hod  a od 11.50 hod. s PaedDr. Petrom Židekom, učiteľom Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity J. Selyeho.

CENY:
-    tričko s emblémom máme možnosť zabezpečiť pre tých vopred prihlásených, ktorí riadne zaplatili štartovné (do 10. apríla 2018);
-    pretekári a pretekárky, ktorí sa  umiestnia na 1.-3. mieste v kategórii na 10 000 m vyhrávajú peňažnú odmenu v sume 300, 200, 100 EUR.;
-    v kategórii na 5 500 m pretekári - ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3.mieste budú odmenení s trofejou;
-    v kategórii junioriek – najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár Gyula Herczeg;  
-    v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár Daniela Korca;
-    prví traja vysokoškoláci a vysokoškoláčky budú odmenení trofejou;
-    na 10 000 m trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu;
-    primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,-€ pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;
-    primátor mesta Komárom venuje finančný dar vo výške 100.000,- HUF pre strednú školu z Komáromu s najväčším počtom zúčastnených pretekárov.

OSTATNÉ:
-    Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Eleonóra Ágh. E-mail: agh.nora@freemail.hu
-    každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
-    hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
-    každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi;
-    výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
-    štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
-    pretekári rodinnej kategórie sú povinní zaplatiť štartovné za každého člena. Ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak každý člen skupiny dobehne do cieľa naraz;
-    každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
-    usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; odchod autobusu je o 11:45 hod. V Športovej hale v Komárom-e  bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
-    usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
-    pri štarte a pri cieli bude otvorený bufet;
-    žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
-    každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť;
-    premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá na jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 11:45 hod. do 13:00 hod;
-    NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.