MESTO

TURIZMUS


Charakteristika okresu Komárno

        Komárňanský okres je najjužnejším okresom Nitrianskeho  kraja i Slovenskej republiky. Južnú hranicu okresu v dĺžke 70 km tvorí štátna hranica s Maďarskou republikou.                Na  západe susedí s okresom Dunajská  Streda,  na severe s okresom Šaľa a Galanta, na východe  a severe s okresom Nové Zámky.
        Okres Komárno sa rozprestiera na rozlohe 1 100 km2 , čo predstavuje 17 % z územia Nitrianskeho kraja. Celý okres sa nachádza v Podunajskej nížine  bez výraznejšej členitosti    a zalesnenosti terénu. Južnú hranicu okresu tvorí rieka Dunaj, územím okresu pretekajú  rieky Váh, Nitra, Malý Dunaj a Žitava.
       Počet obyvateľov okresu je 103995 s priemernou  hustotou 95 obyvateľov na 1 km2. Najväčšia hustota obyvateľstva je v meste Komárno 340 obyvateľov na km2, v meste Hurbanovo 129 obyvateľov na km2  a v meste Kolárovo 105 obyvateľov na km2.

Analýza územia okresu Komárno z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

Územie okresu Komárno môže byť postihnuté nasledovnými mimoriadnymi udalosťami :

•    Živelné pohromy
1.    Povodne a záplavy na rieke Dunaj a Váh
2.    Zemetrasenie s pravdepodobným epicentrom mesto Komárno

•    Havárie
1.   Rozrušenie vodohospodárskeho diela  (ďalej len VHD) Gabčíkovo
2.   Rozrušenie VHD Liptovská Mara a Oravská priehrada
3.   Únik nebezpečnej látky amoniaku v  Heineken Slovensko, a.s. Nitra, pivovar   
       v  Hurbanove
4.    Únik nebezpečnej látky amoniaku  na Zimnom štadióne v meste Komárno
5.    Únik nebezpečných látok pri cestnej a železničnej preprave
6.    Vznik výbuchov pri skladovaní obilnín v  prevádzkach Poľnonákupu Žitňan, PRIVATEX Marcelová a v Heineken Slovensko, a.s. Nitra, pivovar v Hurbanove
7.    Požiar ropných látok v prevádzke DPT a.s. v Komárne na sútoku Dunaja a Váhu


•    Katastrofy
1.    Veľké železničné a cestné nehody

•    Epidemické a epizootické ohrozenie

      Celkovo následkami mimoriadnych udalostí  spôsobených záplavovými vlnami z VS  na rieke Váh a VS  Gabčíkovo, výronom nebezpečnej látky NH3 v mestách Hurbanovo a Komárno je ohrozených v okrese 7 obcí a  miest s  počtom obyvateľov  4328. Veľkosť  ohrozeného priestoru je 356 km2, čo predstavuje asi  jednu tretinu územia okresu.
Mimoriadne udalosti ktoré  môžu postihnúť územie okresu by spôsobili veľké  hospodárske škody v poľnohospodárskej výrobe a významnou  mierou by ohrozili zásobovanie                   a zabezpečenie  poskytovania základných životných potrieb pre  obyvateľstvo na ohrozenom území.
    Na území okresu nie sú chemické závody vyrábajúce nebezpečné látky, Jadrovoenergetické zariadenia, existujúce na území Nitrianskeho a Trnavského kraja zónou ohrozenia nezasahujú do územia okresu.  

     Sily a prostriedky záchranárskych organizácií okresu a civilnej ochrany (ďalej len CO) okresu v prípade  mimoriadnych udalostí menšieho rozsahu /technologické havárie,  požiar, záplavová vlna z VS, epidémie/  by postačili na zvládnutie situácie.  V prípade veľkých povodní a záplav, veľkého zemetrasenia, veľkých železničných a cestných havárií a veľkých požiarov by bolo potrebné nasadiť na vykonanie záchranných prác aj sily a prostriedky zo susedných okresov, Armády SR, prípadne aj zahraničnú pomoc.

     Vlastné sily a prostriedky okresu je možné nasadiť v reálnom čase / 6-12 hod./.