MESTO

TURIZMUS


Činnosť

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Činnosť útvaru hlavného kontrolóra
2.    Činnosť hlavného kontrolóra


II. ROZPIS ÚLOH:

1.    Činnosť útvaru hlavného kontrolóra
a)    Vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, ako i ďalších organizačných zložiek v pôsobnosti mestskej samosprávy,
b)    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
c)    predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
d)    predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej dva krát ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e)    spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
f)    kontroluje dodržiavanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení mestského zastupiteľstva, z ktorých vyplýva právnickým a fyzickým osobám povinnosť voči mestu,
g)    vykonáva kontroly záväzkových vzťahov uzatvorených mestom s inými právnickými a fyzickými osobami,
h)    vykonáva tematické kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva,
i)    zabezpečuje následnú kontrolu prijatých opatrení z kontrolných previerok a zistení.

2.    Činnosť hlavného kontrolóra
a) Plní
- úlohy ukladané mestským zastupiteľstvom, riadi činnosť ÚHK, vypracováva náplň práce pre zamestnancov ÚHK.
b) Navrhuje
 
- program a organizačné zabezpečenie kontrolných akcií v organizáciách v pôsobnosti mestskej samosprávy, v odborných útvaroch mestského úradu a u ďalších subjektoch v zmysle zásad kontrolnej činnosti,
- predĺženie základnej zákonnej lehoty pri prešetrovaní sťažností.
c) Zabezpečuje
- koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,
- výkon kontroly zameranej na dodržiavanie právnych predpisov a všeobecne záväzných noriem v pôsobnosti mesta,
- dožiadania na výkon kontroly od orgánov činných v trestnom konaní.
d) Rozhoduje
-  o výbere zamestnancov ÚHK,
-  o pribratí odborníkov, špecialistov v prípade potreby na plnenie uložených úloh,
- o poverení na výkon kontroly v organizáciách v pôsobnosti mesta, ako aj o vykonaní mimoriadnej kontroly,
e) Koordinuje
- kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov v činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
- vykonávanie kontrolných akcií  s orgánmi vonkajšej kontroly,
prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností.
f) Kontroluje:
- plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
- úroveň vybavovania sťažností a petícií.