MESTO

TURIZMUS


Civilná ochrana – základné informácie

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (zverejnené 14.10.2016) (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

HLAVNÁ ÚLOHA EVAKUÁCIE (zverejnené 14.10.2016)

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.