MESTO

TURIZMUS


Činnosť

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Vedenie knihy narodení
2.    Vedenie knihy manželstiev
3.    Vedenie knihy úmrtí

II. ROZPIS ÚLOH:

1.  Vedenie knihy narodení
a)    Vedenie knihy a indexu knihy narodení
b)    vydávanie výpisu z knihy narodení na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímanie vyhlásenia rodičov o určení otcovstva pred a po narodení dieťaťa
d)    prijímanie vyhlásenia osvojiteľov o voľbe mena osvojeného dieťaťa
e)    prijímanie vyhlásenia rodičov o voľbe štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
f)    vyhotovenie výpisu z knihy narodení pre účely výmeny matrík s cudzinou
g)    plnenie oznamovacej povinnosti o narodení dieťaťa a zmenách v knihe narodení príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
h)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy narodení
i)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodnému úradu Komárno za predošlý rok
j)    vykonávanie obnovy knihy narodení v prípade straty alebo zničenia
k)    vykonávať záznamy a zmeny do knihy narodení
l)    vyhotovenie zápisnice o narodení dieťaťa v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR
m)    postúpenie žiadosti občana o pridelenie, zmenu, overenie, alebo potvrdenie o rodnom čísle na Centrálnu evidenciu pobytu obyvateľov SR v Banskej Bystrici
n)    prijímať žiadosti občanov a vydávať rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska

2.  Vedenie knihy manželstiev
a)    Vedenie knihy a indexu knihy manželstiev
b)    vydávanie výpisu z knihy manželstiev na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    prijímať žiadosti občanov(tzv. oznámenie o uzavretí manželstva) a zabezpečovať všetky úlohy spojené s uzatváraním manželstva pred miestne príslušným orgánom štátu
d)    vyhotovenie podkladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví alebo náboženskej spoločnosti
e)    príprava sobášnych obradov, účasť na obrade, predstavovanie snúbencov sobášia-cemu, prijímanie vyhlásenia o uzavretí manželstva a vyhotovenie zápisnice
f)    vyhotovenie osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine
g)    prijímať vyhlásenie manželov po rozvode o tom, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko a v rámci toho vydať potvrdenie o prijatí oznámenia a vykonanie záznamu v knihe manželstiev
h)    vyhotovenie výpisu z knihy manželstiev pre účely výmeny matrík s cudzinou
i)    plnenie oznamovacej činnosti o uzavretí manželstva a zmenách v knihe manželstiev príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
j)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy manželstiev
k)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodného úradu v Komárne za predošlý rok
l)    vykonávanie obnovy knihy manželstiev v prípade straty alebo zničenia
m)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe manželstiev
n)    vyhotovenie zápisnice o uzavretí manželstva v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave
o)    prijímať žiadosti občanov a vydávať rozhodnutie o zmene priezviska po rozvode, kde uplynula zákonom stanovená lehota oznámenia o späťvzatí predošlého priezviska  manžela
p)    vydanie zmocnenia  k uzavretiu manželstva pred iným matričným úradom

3. Vedenie knihy úmrtí 
a)    Vedenie knihy a indexu knihy úmrtí
b)    vydávanie výpisu z knihy úmrtí na použitie v tuzemsku a cudzine
c)    vyhotovenie výpisu z knihy úmrtí pre účely výmeny matrík s cudzinou
d)    plnenie oznamovacej povinnosti o úmrtí občana a zmenách v knihe úmrtí príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
e)    vyberanie správnych poplatkov za vydanie výpisu z knihy úmrtí
f)    príprava zbierky listín na odovzdanie do matričného archívu Obvodnému úradu Komárno za predošlý rok
g)    vykonávanie obnovy knihy úmrtí v prípade straty alebo zničenia
h)    vykonávať záznamy a zmeny v knihe úmrtí
i)    vyhotovenie zápisnice o úmrtí občana v cudzine pre Osobitnú matriku MV SR v Bratislave
j)    zápis vyhlásenia občana za mŕtveho príslušným Okresným súdom do knihy úmrtí
k)    vedenie evidencie vojnových hrobov a vojenských cintorínov

Ďalšie činnosti a služby:
•    Vedenie spisovej agendy a dodržiavanie zásad spisovej manipulácie
•    vybavovanie písomných žiadostí občanov o zaslanie výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev  a  knihy úmrtí  (tzv. rodné, sobášne a úmrtné listy)
•    vedenie pokladne t.j. možnosti platenia občana  v hotovosti