MESTO

TURIZMUS


Činnosť

Prednosta MsÚ


Hlavné okruhy činnosti:
Prednosta riadi:
-    kanceláriu prednostu mestského úradu,
-    referát ľudských zdrojov,
-    vedúcich odborov.

Prednosta vedie a organizuje prácu úradu, zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným, spolu s primátorom podpisuje zápisnice a uznesenia MsZ a MsR, v rozsahu poverenia primátora plní úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Okrem toho:
-    zastupuje MsÚ navonok,
-    v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady vedúcich oddelení, na ktorých ukladá konkrétne úlohy, ktorých plnenie pravidelne kontroluje,
-    podľa potreby vydáva interné smernice MsÚ,
-    dbá o účelnú organizáciu práce oddelení a osobitných útvarov MsÚ,
-    koordinuje spoluprácu organizačných útvarov pri plnení úloh,
-    sleduje výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu,
-    dbá o materiálno-technické vybavenie MsÚ a o odbornú prípravu zamestnancov MsÚ,
-    stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
-    je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, týkajúcich sa MsÚ, pokiaľ nie sú Štatútom mesta, organizačným a pracovným poriadkom zverené primátorovi mesta,
-    určuje pracovnú náplň vedúcich oddelení MsÚ,
-    v čase jeho neprítomnosti prednostu zastupuje jeden z vedúcich odborov v rozsahu určenom náplňou práce a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveruje prednosta úradu.
    Kancelária prednostu zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:
a.    organizovanie porád prednostu,
b.    prijímanie stránok, oficiálnych hostí a návštev,
c.    styk s orgánmi štátnej správy a s inými organizáciami a inštitúciami,
d.    vedenie protokolu spisovej agendy MsZ,
e.    organizovanie kolobehu písomností v zmysle spisového a registratúrneho poriadku MsÚ,
f.    vybavovanie bežnej korešpondencie a administratívnej agendy prednostu MsÚ,
g.    ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MsÚ,
h.    vybavovanie bežnej korešpondencie podľa pokynov prednostu MsÚ,
i.    koordinuje spoluprácu prednostu MsÚ s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
j.    podieľa sa na zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu prednostu,
k.    koordinuje všetky návštevy prednostu MsÚ,
l.    vedie evidenciu dohodnutých konaní,
m.    zabezpečuje a vyhotovuje príslušné podklady a materiály prednostovi MsÚ k rokovaniam,
n.    koordinuje styk a spoluprácu prednostu MsÚ s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
o.    koordinuje styk prednostu MsÚ s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
p.    koordinuje styk prednostu MsÚ s občanmi mesta
q.    koordinuje styk zamestnancov mesta s prednostom MsÚ
r.    vykonáva ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov prednostu MsÚ,
s.    zúčastňuje sa na rokovaniach a akciách podľa pokynov prednostu MsÚ.

Referát ľudských zdrojov zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:
-    komplexnú personálnu agendu zamestnancov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva  a uchádzačov o zamestnanie
-    prípravu dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádnickej práci študenta a vedie ich evidencie
-    vedenie osobných spisov zamestnancov
-    vedenie   centrálnej   evidencie   zamestnancov   a zvlášť    evidencie   zamestnancov   so   zníženou pracovnou schopnosťou
-    vedenie evidencie dochádzky, práce nad čas, pracovnej pohotovosti, dovoleniek, práceneschopnosti a iných pracovno-právnych náležitostí
-    prípravu  výberových konaní  na  obsadenie  pracovných  pozícií  podľa  pokynov  prednostu mestského úradu
-    styk s poisťovňami a príslušným úradom práce
-    preverovanie  splnenia  kvalifikačných  predpokladov  a osobitných  kvalifikačných  predpokladov zamestnancov
-    mzdovú  agendu  pre  zamestnancov  mesta  vrátanie  likvidácie  miezd  a vedenia  evidenčných  listov dôchodkového zabezpečenia.

 

Aktualizované marec 2019