MESTO

TURIZMUS


Činnosť

 

Činnosť Odboru ekonomiky a financovania


ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Činnosť oddelenia  účtovníctva a rozpočtu   mesta
1.1   Zabezpečuje zostavenie rozpočtu mesta a v rámci toho:
•    Zostavuje návrh rozpočtu a finančný plán,
•    zostavuje podrobný rozpočet v spolupráci s jednotlivými odbormi ,oddeleniami a  organizáciami zriadených  mestom
•    navrhuje zmeny rozpočtu,
•    kontroluje plnenie rozpočtu,
•    spracováva správy o plnení rozpočtu,
•    navrhuje opatrenia na zabezpečenie plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov,
•    mesačne vykazuje využívanie prostriedkov správy MsÚ a účtovne odsúhlasuje,
•    čerpanie rozpočtu s jednotlivými odbormi a oddeleniami,
•    navrhuje finančné a rozpočtové zabezpečenie nových úloh,
•    zostavuje mesačné, štvrťročné, ročné výkazy plnenia rozpočtu
*  zabezpečuje štatistické výkazy prostredníctvom RISAM
1.2   Fakturácia a v rámci toho:
•    Vedie evidenciu došlých faktúr,
•    vykonáva kontrolu došlých faktúr po formálnej stránke,
•    zabezpečuje úhradu došlých faktúr,,
•    vedie evidenciu došlých faktúr a uhrádza faktúry v rámci dotačných projektov,
•    vykonáva archiváciu účtovných dokladov,
•    zostavuje podkladový materiál pre inventarizáciu došlých  faktúr.
1.3   Zabezpečuje operácie v peňažných ústavoch a v rámci toho:
•    Pripravuje zriaďovanie a rušenie  účtov v bankách, zabezpečuje podpisové vzory,
•    denne kontroluje stavy na bežných účtoch,
•    pripravuje podkladové materiály k získavaniu úverov,
•    sleduje realizáciu splátkových plánov úverov,
•    pripravuje a zúčtováva príkazy na úhradu,
•    kompletizuje bankové výpisy na predkontáciu.
1.4   Vedie podvojné účtovníctvo v zmysle platných predpisov o účtovníctve a v rámci toho:
•    Preveruje a kontroluje účtovné doklady,
•    zabezpečuje zaúčtovanie na zvláštny analytický účet v rámci dotačných projektov,
•    zabezpečuje zaúčtovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov na zvláštnych analytických účtoch,
•    zostavuje štvrťročné uzávierky,
•    zostavuje účtovnú závierku,
•    vyhotovuje výročnú správu,
•    spracováva a zodpovedá za daňové priznanie mesta,
•    zabezpečuje archiváciu účtovných písomností,
•    predkladá štvrťročný prehľad záväzkov a pohľadávok,
•    zostavuje ročný štatistický výkaz rozpočtových organizácií.
*   zabezpečuje spoluprácu s audítorskými spoločnosťami a spolupracuje na vykonávaní auditov účtovníctva
1.5  Zabezpečuje pokladničnú činnosť a v rámci toho:
•    Zabezpečuje vedenie pokladne,
•    vypláca výplaty a preddavky, vypláca cestovné,
•    pripravuje podklady pre mesačnú objednávku stravných lístkov, predáva stravné lístky,
•    prijíma správne a iné poplatky v hotovosti od občanov i právnických osôb,
•    zakladá doklady o stave cenných papierov.
1.6  Zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov a vedenie príručnej registratúry
1.7   Účtuje a kontroluje úhrady za dane z nehnuteľnosti, poplatky, nájom a v rámci toho:
•    sledovanie prijatých úhrad a zaúčtovanie úhrad za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, za miestne poplatky, za nájom nebytových priestorov a pozemkov, predaj bytov
•    sumarizuje prijaté úhrady podľa druhov poplatkov a daní podľa jednotlivých rokov
•    vykonáva priebežné kontroly zaúčtovaných príjmov podľa druhov poplatkov a daní podľa jednotlivých agend s účtovníctvom MsÚ
•    vykonáva priebežné kontroly úhrad s predpisom u dane z nehnuteľnosti a ostatných agend vedených v jednotnom informačnom systéme  a poplatkov,


2.    Činnosť  oddelenia daní a poplatkov
2.1    Vyrubenie dane a miestnych poplatkov
•    platobné výmery na daň pre fyzické aj právnické osoby
•    platobné výmery na miestne dane pre fyzické aj právnické osoby
•    platobné výmery na sankčné úroky
•    rozhodnutia na pokuty
2.2    Vymáhanie nedoplatkov dane z nehnuteľnosti, dane za psa, za výherné hracie automaty...., a komunálny odpad
•    Vydáva výzvy na zaplatenie nedoplatkov,
•    pripravuje rozhodnutia potrebné na zabezpečenie daňových pohľadávok (záložné právo, atď.),
•    prevádza exekučné vymáhanie nedoplatkov v spolupráci s exekútorským úradom
•    pripravuje návrhy na vykonanie exekúcie,
•    rokuje s exekútorským úradom,
•    rokuje s neplatičmi,
•    vykonáva podľa potreby priebežné kontroly daňových priznaní prostredníctvom dokladovej kontroly, prostredníctvom IKN a osobného jednania s daňovníkmi.
2.3    Evidencia daňovníkov
•    Daňovníkov a ich priznaní,
•    nájomníkov mestských nehnuteľností  a ich nájomných zmlúv,
•    úhrad za dane a poplatky, ako aj za úhradu nedoplatkov za minulé obdobia,
•    úhrad za nájomné,
•    nedoplatkov za nájomné.
2.4   Osvedčenia , povolenia
•    vydáva povolenia na prevádzku zábavných a herných automatov,
•    vydáva rozhodnutia – individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov,
•    spravuje agendu miestnej dane za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.
*  zabezpečuje informačnú povinnosť voči súdom ,polície,....
2.5    Spracovanie výkazov
•    Daňové priznania a podklady k priznaniam priebežne počas celého roka,
•    podklady pre vyrubenie dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatkov,
•    oslobodenia a úľavy na dani  vyplývajúce z osobitných predpisov,
•    inventarizáciu pohľadávok miestnych daní a poplatkov k 31.12. bežného roka,
•    inventarizáciu pohľadávok na nájomnom k 31.12. bežného roka,
•    podklady k ročnej uzávierke,
•    ročný výkaz pre MF SR - o dani z nehnuteľností,
•    vydáva potvrdenia pre uchádzačov o sociálnu podporu.
2.6    Archivácia daňových dokladov
•    Daňové priznania,
•    podklady k daňovému priznaniu,
•    platobné výmery s doručenkami.


3    Činnosť referátu ekonomickej metodiky a hospodárenia mestských organizácií
3.1  ekonomická metodika
*  pripravuje a tvorí  všeobecne záväzné normy , predpisy ,zásady a interné predpisy v oblasti ekonomiky na úrovni samosprávy
*  koordinuje a metodicky usmerňuje mestské podniky a organizácie pri predkladaní podkladov a dokumentácie pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky. Konsolidovanú uzávierku spracováva k schváleniu.
3.2  hospodárenie mestských podnikov a organizácií
*  vypracováva stanoviská a analýzy k hospodáreniu mestských podnikov a organizácií. K tejto problematike vypracúva podklady k rokovaniu vedenia mesta.
*   sleduje a koordinuje prípravu rozpočtov mestských organizácií , pripravuje stanoviská k ich návrhom  pre vedenie mesta , k požiadavkám na poskytnutie príspevkov a dotácií
*   sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtov organizácií- štrťročne
*  koordinuje a organizuje prípravu , vykonávanie a vyhodnocovanie kontrolných akcií za účelom zlepšenia hospodárenia spoločností
*  koordinuje prípravu a predkladanie materiálov OEaF a mestských podnikov a organizácií na prerokovanie do finančnej komisie , Rady mesta a na rokovanie mestského zastupiteľstva
*  metodicky usmerňuje proces verejného obstarávania v mestských organizáciách s cieľom efektívneho využívania verejných zdrojov
*  vykonáva archiváciu dokumentácie v rozsahu náplne práce referátu