MESTO

TURIZMUS


Činnosť

Náplň práce Oddelenia metodických činností

I.  ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI

A.    V oblasti školstva
1.    Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.
2.    Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva
3.    Vykonáva riadiacu a metodickú činnosť v oblasti správy v škôl a školských samospráv
4.    Zabezpečenie a zodpovednosť za personálnu agendu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

B.    V oblasti kultúry a športu
1.    Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.
2.    Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva.
3.    Zabezpečenie metodického riadenia kultúrneho a športového života na úrovni obce, spolupráca a súčinnosť s orgánmi štátnej a verejnej správy, a ostatnými organizáciami v uvedenej oblasti.
4.    Organizácia a koordinácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s mestskou, celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou.
5.    Vydávanie knižných publikácií, špecifických propagačných materiálov, zabezpečovanie upomienkových predmetov a darov.
6.    Organizácia občianskych obradov a slávnosti rôzneho charakteru, vybavovanie úloh súvisiacich s touto činnosťou, vedenie kroniky, ceny Pro Urbe, ceny primátora a vyznamenania čestný občan mesta.

II.  ROZPIS ÚLOH

A.    V oblasti školstva
1.    V rámci činnosti „Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce“:
-    pripravuje koncepčné materiály, spracováva rozbory a vyhodnotenia v metodickej oblasti  škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno,
-    vypracováva koncepcie ďalšieho rozvoja škúl a školských zariadení v zriaďo-vateľskej pôsobnosti mesta.
2.    V rámci činnosti „Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva“:
-    pripravuje materiály na prerokovanie na zasadnutia komisií, rady a mestského zastupiteľstva.
-    príprava smerníc, zásad a všeobecne záväzných nariadení.
3.    V rámci činnosti „Vykonáva riadiacu a metodickú činnosť v oblasti správy v škôl a školských samospráv“:
-    predkladá návrhy ministerstvu školstva o zaradení škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradení zo siete škôl a školských zariadení
-    vykonáva metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov škôl a škol-ských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov
-    vypracováva koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a jeho realizáciu vo svojej pôsobnosti;
-    vykonáva kontrolnú činnosť, vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce riaditeľov a ostatných riadiacich zamestnancov vo svojej pôsobnosti
-    spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti;
-    prerokúva s radou školy a s riaditeľmi škôl a školských zariadení koncepciu rozvoja školy, rozpočet školy, materiálno-technické podmienky vyučovania, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl, požiadavky mesta na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích služieb v meste, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
-    zabezpečuje výberové konanie na menovanie riaditeľa školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky a výberové konanie na menovanie riaditeľa školského zariadenie vo svojej zriaďovacej pôsobnosti
-    komplexne zabezpečuje metodicko-riadiacu činnosť za účelom zabezpečenia kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti
-    koordinuje metodickú činnosť, usmerňuje činnosť metodických združení a pred-metových komisií v školách na úrovni mesta
-    predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
-    metodicky usmerňuje v oblasti školského stravovania, vykonáva odborné kontroly v školských jedálňach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vypracúva podklady na ich hodnotenie, vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedální
-    zabezpečuje vykonávanie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy, sleduje ich zmeny a zabezpečuje metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení v tejto oblasti
4.    V rámci činnosti „Zabezpečenie a zodpovednosť za personálnu agendu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“:
-    vedie agendu zamestnancov škôl a školských zariadení,
-    posudzuje, sleduje a analyzuje spĺňanie kvalifikačných požiadaviek vzdelania zamestnancov;
-    zaraďuje zamestnancov škôl a školských zariadení do príslušných platových tried,
-    eviduje žiadostí o priatie do zamestnania.

B.    V oblasti kultúry a športu

1.    V rámci činnosti „Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce“:
-    pripravuje koncepčné materiály, spracováva rozbory a vyhodnotenia v  oblasti  kultúry a športu.
2.    V rámci činnosti „Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva“:
-    pripravuje materiály na prerokovanie na zasadnutia komisií, rady a mestského zastupiteľstva.
-    príprava smerníc, zásad a všeobecne záväzných nariadení.
3.    V rámci činnosti „Zabezpečenie metodického riadenia kultúrneho a športového života na úrovni obce, spolupráca a súčinnosť s orgánmi štátnej a verejnej správy, a ostatnými organizáciami v uvedenej oblasti“:
-    spravuje oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona v oblasti kultúry, športu a verejného zhromaždenia, uplatňuje postih pri zistení porušenia právnych predpisov,
-    vytvára podmienky pre koordináciu činnosti všetkých na úseku kultúry pôsobiacich organizácií, spoločenských organizácií, národnostných kultúrnych zväzov a ich zariadení,
-    zaujíma odborné stanovisko k materiálom, ktoré predkladajú kultúrne a športové organizácie orgánom mestského zastupiteľstva.
4.    V rámci činnosti „Organizácia a koordinácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s mestskou, celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou“:
-    organizuje oslavy a podujatia (Komárňanské dni, Komárňanské vínne korzo, rozlúčka so starým rokom, adventný jarmok, deň detí a pod.,),
-    a spolupracuje s organizátormi rôznych kultúrnych a športových podujatí na území mesta,
-    vykonáva činnosti súvisiace s kultúrnymi a športovými podujatiami (oznamovacie povinnosti – regionálny úrad verejného zdravotníctva, SOZA, poriadkové orgány),
5.    V rámci činnosti „Vydávanie knižných publikácií, špecifických propagačných materiálov, zabezpečovanie upomienkových predmetov a darov“:
-    rôznymi formami propaguje kultúrne záujmy mesta, vydáva propagačné publikácie a materiály,
6.    V rámci činnosti „Organizácia občianskych obradov a slávnosti rôzneho charakteru, vybavovanie úloh súvisiacich s touto činnosťou, vedenie kroniky, ceny Pro Urbe, ceny primátora a vyznamenania čestný občan mesta“:
-    organizuje a zabezpečuje občianske obrady a mestské slávnosti,
-    vykonáva hodnotenie, dokumentáciu finančného a materiálového zabezpečenia občianskych obradov a slávností,
-    zabezpečuje estetickú úroveň obradov - slávností a vytvára pre ich rozvoj organizačné, ekonomické a materiálové podmienky,
-    vedie pamätné knihy a kroniky mesta a zabezpečuje odovzdávanie cien primátora a cien Pro Urbe a čestný občan,


Náplň práce Oddelenia hospodárskych činností

I.    ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI

1.    Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.
2.    Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva
3.    Zabezpečenie ekonomického dozoru v oblasti hospodárenia škôl a školských zariadení.
4.    Zabezpečenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov v oblasti školstva.
5.    Zabezpečenie zostavenia rozpočtu  škôl a školských zariadení.
6.    Zabezpečenie revízií a sledovania energetického hospodárenia školských zariadení.
7.    Zabezpečenie opravy a údržby škôl a školských zariadení.

II.    ROZPIS ÚLOH

1.    V rámci činnosti „Zabezpečenie tvorbu koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce“:
-    pripravuje koncepčné materiály, spracováva rozbory, vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno.

2.    V rámci činnosti „Príprava materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva“:
-    pripravuje materiály na prerokovanie na zasadnutia komisií, rady a mestského zastupiteľstva.
-    príprava smerníc, zásad a všeobecne záväzných nariadení.

3.    V rámci činnosti „Zabezpečenie ekonomického dozoru v oblasti hospodárenia škôl a školských zariadení“:
-    vyhotovuje a kompletizuje účtovné výkazy a náležitosti účtovných dokladov, mesačné a štvrťročné spracovanie dát, odsúhlasuje účtovné stavy na všetky bankové účty školských zariadení,
-    sleduje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
-    kontroluje zaplatené príspevky v zmysle platnej legislatívy a porovnáva ich s mesačným hlásením školských zariadení,
-    zodpovedá za dodržiavanie platných  predpisov pri zabezpečovaní pracovných úloh.

4.    V rámci činnosti „Zabezpečenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov v oblasti   školstva“:
-    pripravuje podklady na verejné obstarávanie prác, služieb a tovarov, vedie ich evidenciu;
-    vedie evidenciu objednávok a sleduje ich vybavovanie,
-    vedie evidenciu faktúr, kontroluje správnosť fakturácie, a mesačne pripravuje rozpis nákladov na jednotlivé školy a školské zariadenia,
-    vykonáva reklamácie u dodávateľov,
-    sústreďuje a vybavuje požiadavky škôl a školských zariadení,  zabezpečuje čerpanie neinvestičných príspevkov rodičov,
-    zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pri zabezpečovaní pracovných  úloh.

5.    V rámci činnosti „Zabezpečenie zostavenia rozpočtu  škôl a školských zariadení“:
-    zostavuje návrh rozpočtu podľa oprávnených požiadaviek škôl a školských zariadení a navrhuje  zmeny rozpočtu,
-    sleduje čerpanie schváleného a upraveného rozpočtu,
-    spracováva správy o plnení rozpočtu,
-    navrhuje opatrenia na zabezpečenie plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov.

6.    V rámci rámcovej náplne „Zabezpečenie revízií a sledovania energetického hospodárenia školských zariadení“:
-    zabezpečuje revíziu a odstraňovanie závad po revízii vykonanej revíznym technikom,
-    kontroluje stav meračov energetických nosičov, kontroluje vecnú a číselnú správnosť faktúr na energie,
-    navrhuje opatrenia na zlepšenie energetického hospodárenia škôl a školských zariadení.

7.    V rámci rámcovej náplne „Zabezpečenie opravy a údržby škôl a školských zariadení“:
-    zabezpečuje opravy menšieho rozmeru (stolárske práce, servis elektrických prístrojov a elektroinštaláciach, jednoduché murárske, vodoinštalačné práce, oprava a servis ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov a pod.)
-    zabezpečuje údržbárske práce budov škôl a školských zariadení.