MESTO

TURIZMUS


Činnosť

I.   ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1.    Oblasť preneseného výkonu štátnej stavebnej správy
2.    Oblasť spolupráce s obcami

II.  ROZPIS ÚLOH:

1. Oblasť preneseného výkonu štátnej stavebnej správy

a) Územné konania

•    Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
•    Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania
•    Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
•    Oznámenie o upustení od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
•    Výzva na doplnenie návrhu a oznámenie o prerušení územného konania
•    Rozhodnutie o umiestnení stavby
•    Rozhodnutie o stavebnej uzávere
•    Rozhodnutie o využití územia
•    Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby
•    Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

b) Stavebné konanie

•    Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania
•    Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania
•    Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom stavebnom a územnom konaní
•    Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
•    Odkázanie občianskoprávnych námietok na súd a prerušenie stavebného konania
•    Rozhodnutie o zastavení stavebného konania
•    Stavebné povolenie na stavbu, pre ktoré  bolo vydané samostatné územné rozhodnutie
•    Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní
•    Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia
•    Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
•    Rozhodnutie o povolení terénnych úprav
•    Rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia

c) Kolaudačné konanie

•    Rozhodnutie na doplnenie návrhu a prerušenie kolaudačného konania
•    Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
•    Určenie lehoty na odstránenie závad na stavbe a prerušenie kolaudačného konania
•    Protokol o ústnom konaní o kolaudácii stavby
•    Kolaudačné rozhodnutie
•    Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
•    Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku
•    Povolenie na predčasné užívanie stavby
•    Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia zmeny v užívaní stavby
•    Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby

d) Odstránenia

•    Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
•    Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby
•    Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
•    Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
•    Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

e) Údržba

•    Rozhodnutie – nariadenie údržby stavby
•    Rozhodnutie – nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe alebo pozemku
•    Rozhodnutie – nariadenie neodkladných zabezpečovacích prác
•    Rozhodnutie – nariadenie terénnych úprav
•    Rozhodnutie o vyprataní stavby

f) Štátny stavebný dohľad

•    Oznámenie o výkone ŠSD
•    Zápisnica z výkonu ŠSD
•    Výzva na urobenie nápravy, opatrenie orgánu ŠSD
•    Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe

g) Sankcie

•    Oznámenie o začatí priestupkového konania
•    Zápisnica z ústneho konania
•    Rozhodnutie o uložení sankcie za porušenie stavebného zákona
•    Rozhodnutie o upustení  od uloženia sankcie

h) Rôzne

•    Rozhodnutie o povolení vstupu na pozemok, stavbu
•    Rozhodnutie o uložení opatrenia na susednom pozemku, stavbe
•    Súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom
•    Nariadenie obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby
•    Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

2. Oblasť spolupráce s obcami

•    Výkon kompetencií stavebného úradu pre zmluvne zaviazané obce
•    Spolupráca a pomoc pre obce v oblasti stavebného zákona