MESTO

TURIZMUS


Činnosť

ORGANIZAČNÉ  ODDELENIE PRIMÁTORA

ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI:

1. Správa sekretariátu primátora a sekretariátu zástupcov primátora
2. Styk s médiami, propagácia mesta v médiách – web, noviny, televízia a pod.
3. Informovanie verejnosti
4. Spoluúčasť pri organizovaní podujatí a iné úlohy

II. ROZPIS ÚLOH:

1.  Správa sekretariátu primátora a sekretariátu zástupcov primátora:
-    Organizačné práce súvisiace s činnosťou sekretariátu primátora a zástupcov primátora,
-    Vyhotovovanie zápisníc a iných materiálov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, resp. z iných dôležitých stretnutí na mestskom úrade,
-    z návrhov na uznesenie schválených mestským zastupiteľstvom vyhotovuje uznesenia mestského zastupiteľstva, vyhotovuje kópie alebo výpisy z uznesení,

2.   Styk s médiami, propagácia mesta v médiách – web, noviny, televízia a pod.:
-    Styk s médiami pôsobiacimi na území mesta i s celoštátnymi masmédiami,
-    Zabezpečovanie tlačových besied vedenia mesta,
-    Zabezpečovanie tvorby dokumentaristického materiálu pre potreby mestského úradu (fotodokumentácia, videodokumentácia z akcií a udalostí),
-    Zverejňovanie dokumentov mesta v zmysle zákonov SR,
-    Zviditeľnenie práce mestského úradu smerom k verejnosti,

3.  Informovanie verejnosti:
-    Včasné a nestranné informovanie verejnosti prostredníctvom webovej stránky mesta s prihliadnutím na dôležitosť zasadnutí mestského zastupiteľstva,
-    Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom webovej stránky (čierna skrinka), facebookovej stránky mestského úradu a osobne. O návrhoch a pripomienkach informovať primátora mesta.
 
4.  Spoluúčasť pri organizovaní podujatí a iné úlohy:
-    Spolupracovať s so zástupcami primátora, prednostom mestského úradu, vedúcimi odborov a kultúrnymi inštitúciami mesta pri príprave podujatí,
-    Udržiavanie partnerských vzťahov s družobnými mestami,
-    Zabezpečenie protokolu pri prijímaní významných návštev a delegácií,
-    Koordinácia prác medzi jednotlivými odbormi a oddeleniami na základe priamych požiadaviek vedenia mesta,
-    Iné činnosti vykonané na základe rozhodnutia primátora resp. vedenia mesta,
-    Účasť na konferenciách, školeniach, pracovných stretnutiach.