MESTO

TURIZMUS


Činnosť

ODBOR ROZVOJA


Odbor rozvoja a životného prostredia zabezpečuje najmä:

-    tvorbu a aktualizáciu koncepcie investičnej výstavby mesta,
-    prípravu, realizáciu a vykonáva dozor investičnej výstavby, ktorej investorom je mesto
-    spracovávanie projektov Európskej únie,
-    koordináciu projektov financovaných z externých finančných zdrojov,
-    pripravuje podklady pre navrhovanie investičných akcií,
-    spracovanie prieskumnej a projektovej dokumentácie (štúdia, posudku, PD) a s tým súvisiace výbery staveniska,
-    vyjadrenia štátnych a iných orgánov k investičným akciám mesta,
-    inžiniersku činnosť súvisiacu s územným a stavebným konaním,
-    prípravu podkladov pre výber zhotoviteľa diela,
-    prípravu podkladov pre verejné obstarávanie,
-    výber zhotoviteľa diela, objednávanie prác, prípravu zmluvných vzťahov,
-    výkon stavebného dozoru, kontrolu a preberanie prác, reklamačné konania, fakturačné konania,
-    kolaudačné konania, odovzdanie diela budúcim správcom, evidenciu investičného majetku,
-    evidenciu faktúr, prípravu úhrad faktúr,
-    archiváciu materiálov týkajúcich sa investičnej výstavby,
-    vedenie programov - investičné akcie

Prostredníctvom oddelenia výstavby, územného plánovania, investícii a dopravy zabezpečuje:
-    obstarávanie, prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta, jeho funkčných zón a územných častí i ďalších územnoplánovacích podkladov nevyhnutných pre riadenie územného rozvoja mesta, ako aj ich aktualizáciu,
-    spracovávanie zadávacích dokumentov a prípravu podkladov pre spracovávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
-    spracovávanie záväzných posudkov, vyjadrení, súhlasov mesta ako orgánu územného plánovania či stavebného úradu k investičným zámerom a projektom stavieb pripravovaných na realizáciu na území mesta,
-    poskytovanie informácií verejnosti v oblasti územnoplánovacej činnosti,
-    vykonáva agendu v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (MHD),
-    spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,
-    koordináciu mestskej hromadnej dopravy a vydávanie licencie na prevádzkovanie MHD,
-    vydáva povolenia na vyhradené parkoviská (pre fyzické a právnické osoby, taxi a ŤZP osoby),
-    prenesený výkon štátnej správy vo veci miestnych komunikácií a účelových komunikácií
-    vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
-    vydáva povolenia na uzávierky miestnych komunikácií
-    určuje umiestnenie dopravných značení na miestnych komunikáciách
-    vydáva povolenia na nový vjazd a napojenie na miestne komunikácie
-    vydáva záväzné stanoviská k novým vjazdom a napojeniam na miestne komunikácie
-    prejednáva priestupky na úseku miestnych komunikácií
-    výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami
-    plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu.

Prostredníctvom referátu projektového manažmentu a verejného obstarávania zabezpečuje:
-    spoluprácu pri zabezpečení a sledovanie aktuálnosti strategických dokumentov na úrovni obce,
-    koordinačnú a metodickú činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EU a iných verejných zdrojov, alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov na realizáciu strategických projektov mesta.
-    spoluprácu s externými projektovými organizáciami a udržiavanie styku s nimi,
-    vyhľadávanie externých zdrojov na realizáciu schválených projektov mesta,
-    spravuje systém verejného obstarávania:
•    koordinácia a zabezpečenie činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,
•    koordinácia procesu verejného obstarávania na MsÚ, MŠ. ZŠ,
•    zabezpečenie centrálnej evidencie dokumentácie verejného obstarávania,
•    zabezpečenie podkladov na uzatváranie zmlúv s víťazom verejného obstarávania,
•    výber dodávateľa prostredníctvom elektronického trhoviska,
•    zabezpečenie spracovania a zverejnenia plánu verejného obstarávania,
•    zverejnenie štvrťročného vyhodnotenia verejného obstarávania,
•    príprava informatívnych materiálov do MsZ.
-    plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu.

Štátny fond rozvoja bývania:
-    poskytuje informácie o možnostiach poskytovania štátnej podpory na rozvoj bývania,
-    metodicky usmerňuje fyzické, právnické osoby a obce pri spracovaní žiadosti o podporu ŠFRB a MDVaRR SR z programu rozvoja bývania,
-    v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje overovanie úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania zo ŠFRB,
-    prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
-    preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory,
-    predloženie overenej žiadosti na ŠFRB,
-    spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na rozvoj bývania v meste,
-    plní ďalšie úlohy a činností vyplývajúce z legislatívy štátnej podpory na rozvoj bývania.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje najmä:
-    vydávanie súhlasu a kontrolu povinností prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
-    výkon v prvom stupni štátnej správy vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovení zákona,
-    tvorbu a aktualizáciu koncepcie mestskej zelene a zabezpečuje jej realizáciu.
-    odbornú spoluprácu pri obstarávaní, spracovávaní a prerokúvaní územnoplánovacích dokladov za sféru mestskej zelene a biologických zložiek,
-    výkon prenesenej štátnej správy vo veciach ochrany drevín, úlohy štátneho dozoru nad dodržiavaním zákona o ochrane prírody a krajiny,
-    koordináciu výkonu údržby mestskej zelene ako aj kontrolnú činnosť v údržbe mestskej zelene,
-    úlohy mestského záhradníka,
-    spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja mesta, kultúry a školstva vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
-    výkon prenesenej štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
-    tvorbu a aktualizáciu koncepcie odpadového hospodárstva mesta,
-    pripravuje VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom,
-    pripravuje výpočet cien za zber, prepravu a likvidáciu odpadu podľa jednotlivých kategórií,
-    zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta,
-    zabezpečuje nakladanie so separovanými zložkami komunálneho odpadu na území mesta,
-    spolupracuje so spoločnosťami OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov),
-    zabezpečuje odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu,
-    koordináciu a vedenie evidencie nádob na zber komunálneho odpadu,
-    prostredníctvom dodávateľa verejnoprospešných služieb riadi a zabezpečuje prevádzkovanie zberového dvora a kompostárne,
-    spolupracuje pri vypracovávaní harmonogramov zberu, prepravy a likvidácie odpadu,
-    vedie evidenciu zberu odpadu,
-    zbiera a odváža zelený odpad z okolia kontajnerových stanovíšť pomocou traktora,
-    organizuje jarné a jesenné čistenie mesta a mestských častí,
-    koordináciu zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zvislého a vodorovného značenia,
-    vykonáva agendu v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (taxislužba),
-    vedie evidenciu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
-    tvorbu a aktualizáciu koncepcie siete verejného osvetlenia mesta,
-    prevádzku a údržbu verejného osvetlenia mesta a signalizačných zariadení,
-    správu a údržbu verejnej zelene,
-    zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti súvisiace so zabezpečením čistenia mesta,
-    zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých psov počas pracovných dní,
-    zabezpečuje celoplošnú deratizáciu a dezinsekciu na území mesta Komárno.
-    pripravuje, kontroluje zmluvné vzťahy s oprávnenou osobou na úseku odpadového hospodárstva, čistenia verejných priestranstiev, údržby verejnej zelene, zimnej a letnej údržby MK, deratizácie, dezinsekcie, údržby verejného osvetlenia
-    prevádzku verejného osvetlenia,
-    zabezpečuje správu mestských cintorínov (Nová Stráž, Čerhát, Hadovce, Kava),
-    spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,

Oddelenie údržby a menších obecných služieb:
-    zabezpečuje štandardnú a rutinnú údržbu, najmä:
•    jednoduchá elektroinštalácia,
•    zabezpečenie prevádzky kotolní, odstránenie drobných porúch,
•    jednoduché zámočnícke práce,
•    pomocné práce v autodielni,
•    pomocné práce pri obsluhe a údržbe energetických a vodohospodárskych zariadení,
•    dezinfekčný náter stien,
•    oprava a maľba stien,
•    jednoduché murárske práce,
•    údržbu trávnatých plôch, stromoradí, kvetinových záhonov,
•    správa námestí, parkov, detských ihrísk a fontán
•    odpratávanie snehu, posyp miestnych komunikácií
-    riadi a usmerňuje práce vykonávané pracovníkmi MOS,
-    spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s MOS,
-    vedie evidenciu občanov, pracujúcich na aktivačných prácach